กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Department of Consumer Protection and Public Health Pharmacy, Phetchaburi Provincial Health Office

การต่ออายุใบอนุญาต 2565 (สำหรับใช้ในปี 2566)


  • สถานพยาบาล

    • เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65  • วัตถุเสพติด

ตามที่ประมวลกฎหมายยาเสภติดได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งในพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดได้วางหลักให้ กฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายเดิม (พรบ.วัตถุออกฤทธิ์และพรบ.ยาเสพติดให้โทษ) บังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติด

ปัจจุบันกฎกระทรวงการขออนุญาตฯตามประมวลกฎหมายยาเสพติดยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ปัจจุบันจึงยังคงใช้กฎกระทรวงการขออนุญาตฯเดิมซึ่งออกตาม พรบ.วัตถุออกฤทธ์ฯ และพรบ.ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งในกฎกระทรวงดังกล่าวไม่มีการกำหนดเกี่ยวกับอายุใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งเดิมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตได้ถูกกำหนดไว้ใน พรบ.วัตถุออกฤทธ์ฯ และพรบ.ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากการมีผลบังคับใช้ของประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งประมวลกฎหมายยาเสพติดดังกล่าวไม่ได้มีการกำหนดอายุของใบอนุญาตไว้ทำให้ใบอนุญาตไม่มีอายุ และไม่ได้มีการกำหนดเรื่องต่ออายุใบอนุญาตไว้

ดังนั้นปลายปี 2565 ผู้รับอนุญาตจึงไม่ต้องดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต โดยถือว่าใบอนุญาตนี้ยังคงใช้ต่อไปได้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการอายุใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต