กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Department of Consumer Protection and Public Health Pharmacy, Phetchaburi Provincial Health Office

การต่ออายุใบอนุญาต 2566 (สำหรับใช้ในปี 2567)
ตามที่ประมวลกฎหมายยาเสภติดได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งในพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดได้วางหลักให้ กฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายเดิม (พรบ.วัตถุออกฤทธิ์และพรบ.ยาเสพติดให้โทษ) บังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติด

ปัจจุบันกฎกระทรวงการขออนุญาตฯตามประมวลกฎหมายยาเสพติดยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ปัจจุบันจึงยังคงใช้กฎกระทรวงการขออนุญาตฯเดิมซึ่งออกตาม พรบ.วัตถุออกฤทธ์ฯ และพรบ.ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งในกฎกระทรวงดังกล่าวไม่มีการกำหนดเกี่ยวกับอายุใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งเดิมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตได้ถูกกำหนดไว้ใน พรบ.วัตถุออกฤทธ์ฯ และพรบ.ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากการมีผลบังคับใช้ของประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งประมวลกฎหมายยาเสพติดดังกล่าวไม่ได้มีการกำหนดอายุของใบอนุญาตไว้ทำให้ใบอนุญาตไม่มีอายุ และไม่ได้มีการกำหนดเรื่องต่ออายุใบอนุญาตไว้

ดังนั้นจั้งแต่ปลายปี 2565 ผู้รับอนุญาตจึงไม่ต้องดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต โดยถือว่าใบอนุญาตนี้ยังคงใช้ต่อไปได้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการอายุใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต 

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 

ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30 น. - 16.30 น. 

(พักเที่ยง 12.00 น. - 13.00 น.)

โทร 032-425100 ต่อ 3016, 083-2937735, 096-2708128 

Line ID : osscpb

Email : osscpb@gmail.com