ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Νόμος 1667 του 1986

Νόμος 1667 του 1986 - "Αξία μερίδας"

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Π.Δ. 64/2018 Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών (ΦΕΚ)

Συνεταιρισμοί, Υπηρεσίες Μίας Στάσης & ΓΕΜΗ Ν.4919/2022

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

(pdf) 124/Α/11.07.2018

Π.Δ. 64/2018

Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση Φαρμακείου (σ.σ. Ασυμβίβαστα)

Νομικά Σημειώματα: Π.Φ.Σ. / Π.Σ.Φ. / Φ.Σ.Α. / Δικηγορικό Γραφείο Αρβανίτης (+)

ΠΦΣ : Αίτηση Ακυρώσεως

ΣτΕ : Απόφαση (ειδικότερα 207/2020 - παράγραφος 16)

(pdf) 104/Α/01.08.2018

N. 4558/2018

Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις

(Κατάργηση Ενδεικτικής Τιμής ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)

(pdf) ΦΕΚ 114/Α/29.06.2018

Π.Δ. 59

Κατηγορίες & Περιεχόμενο Χρήσεων Γης

(pdf) 5/Α/17.01.2018

N. 4512/2018

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα: Άρθρα 158-160.

(pdf) 74/Α/19.05.2017

N.4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 91. Όχημα μεταφοράς φαρμάκων

Άρθρο 94. Υποστηρικτικοί χώροι φαρμακαποθηκών

(pdf) ΦΕΚ 227/Α/06.12.2016

Ν. 4441/2016

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το: Άρθρο 33. Καταργητικές και τροποποιητικές διατάξεις

(pdf) ΦΕΚ 145/Α/11.7.2014

N. 4272/2014

Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών − μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα: Άρθρο 30 & 32

(pdf) ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014

Ν. 4254/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις

(pdf) 1929/Β/15.06.2012

Απόφ. ΕΟΦ υπ’ αριθμ. 23170/2012

Υποβολή στοιχείων από φαρμακαποθήκες για την εγχώρια διακίνηση φαρμάκου ανά μήνα

(pdf) 41/Α/01.3.2012

Εφαρμοστικός Νόμος 4052

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα: Άρθρα 10-26

(pdf) ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011

Ν. 3918/2011

Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας-Τροποποίηση ποσοστού κέρδους χονδρεμπόρων (Άρθρο 38)

(pdf) ΦΕΚ 59/Β/24.01.2006

Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/83657/2006

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων (‘Άρθρα 95 επ.)

(pdf) ΦΕΚ 68/Α/03.03.2004

Π.Δ. 88/2004

Οργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης

Τροποποιήθηκε από:

N. 4472/2017, (ΦΕΚ 74/Α/19.5.2017)

(pdf) ΦΕΚ 102/A/06.06.1995

Π.Δ. 194/1995

Σχετικά με τη χονδρική πώληση φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/25/EOK

(pdf) ΦΕΚ 271/A/08.12.1988

Ν. 1821/1988

Άρθρο 14 περί εκμετάλλευσης φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης

(pdf) 1/B/07.01.1988

Y.A. A6/11920/1988

Εισαγωγή, αποθήκευση & διάθεση δραστικών ουσιών για φάρμακα – στοιχεία παραγωγής στα παραστατικά διάθεσης ετοίμων προϊόντων. Καταστροφές Φαρμάκων

(pdf) ΦΕΚ 798/B/31.12.1985

Υ.Α. A6/10395/1985

Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με Κοινοτική (Οδηγίες 65/65, 75/318, 75/319,78/25, 78/420, 81/464. 83/570,83/571) για κυκλοφορία, παραγωγή & εισαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

(pdf) ΦΕΚ 173/Α/9.7.1942

Κ.Δ της 26-3/1942

Περί καταρτισμού φαρμακαποθηκών

Καταργήθηκε από : Π.Δ. 88/2004 (68/Α/03.03.2004)

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ

(pdf) 74/Α/19.05.2017

N. 4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 87. Διατάξεις για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

(pdf) 445/Β/15.02.2017

Υ.Α. με Αριθμ. Γ5(α)οικ.11601

Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων

(pdf) 1102/Β/19.04.2016

Υ.Α. με Αριθμ. Γ5/οικ. 28408

Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων

(pdf) 1958/Β/11.09.2015

Υ.Α. με Αριθμ. Γ5(α)/οικ. 69976

Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων

(pdf) 869/Β/19.05.2015

Υ.Α. με Αριθμ. Γ5/οικ.30468

Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Γ.Π/61771/11−07−14 (ΦΕΚ 1907/Β΄/2014) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

(pdf) 1907/Β/15.07.2014

Γ.Π/οικ.61771

Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων

(pdf) 1805/Β/02.07.2014

Αριθ. Γ.Π./οικ. 58430

Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων

(εφαρμογή κλιμακωτού ποσοστού για όλα τα αποζημιούμενα φάρμακα)

(pdf) 1530/Β/10.06.2014

Υ.Α. οικ.49515

Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων

(pdf) 88/Β/21.01.2014

Υ.Α. οικ.325/5851/Γ.Π.

Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων

(pdf) 64/Β/16.01.2014

Υ.Α. οικ.3457

Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων

(pdf) 3117/Β/09.12.2013

Υ.Α. οικ.113429

Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων

(pdf) 1814/Β/25.07.2013

Υ.Α. οικ.69010

Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων

(pdf) 1446/Β/14.06.2013

Υ.Α. οικ.57408

Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ

Ευρωπαϊκής Ένωσης

(pdf) Κανονισμός 679/2016 της Ε.Ε. για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR)

(pdf) Κατευθυντήριες γραμμές, της 5ης Νοεμβ. 2013, σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση

(pdf) Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση

(pdf) Οδηγία 2004/24/ΕΚ - Τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ (Αφορά τα παραδοσιακά φυτά)

(pdf) Οδηγία 2004/27/ΕΚ - Τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ (Αφορά ορισμένες διατάξεις)

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Άλλων Φορέων

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

(Πρακτικά Συνεδριάσεων)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ο Νόμος 2810/2000 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (όχι πλέον σε ισχύ)

Νομοθεσία της Ισπανίας

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ