ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος

Ισχύον καταστατικό της Ο.Σ.Φ.Ε.

Το καταστατικό της ΟΣΦΕ εναρμονίζεται με τον Νόμο 1667/1986 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς

Π.Δ. 142/2017 Άρθρο 34 Παρ.3 Εδάφιο (εε)

(συντονισμός, εποπτεία, υποβοήθηση)