ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος

Ισχύον καταστατικό της Ο.Σ.Φ.Ε.

Το καταστατικό της ΟΣΦΕ εναρμονίζεται στον Νόμο 1667/1986 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς