ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός είναι μια πρόβλεψη των μελλοντικών εσόδων και εξόδων της επιχείρησης μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συντάσσεται για δύο λόγους:

- Εφόσον η επιχείρηση μέσω των προϋπολογισμού έχει αποτυπώσει επακριβώς τις προσδοκίες της σε όλα τα οικονομικά μεγέθη, είναι σε θέση να συγκρίνει αργότερα τα απολογιστικά στοιχεία με τις προβλέψεις και να αναγνωρίσει τι προκάλεσε πιθανόν αυξήσεις ή μειώσεις σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα. Ο προϋπολογισμός λειτουργεί ως πυξίδα, ως οδηγός για τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης. Γι’ αυτό και θα πρέπει να υπολογίζεται με μεγάλη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες, και καταρτίζοντας σενάρια, αισιόδοξα, ουδέτερα ή απαισιόδοξα.

- Ο δεύτερος και πολύ σημαντικός λόγος σύνταξης του προϋπολογισμού είναι να υπολογίσει η επιχείρηση τα μελλοντικά της έσοδα, προκειμένου να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Επιχειρήσεις που δεν προϋπολογίζουν όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να βρεθούν προ εκπλήξεων, να αναζητούν τελευταία στιγμή κεφάλαιο κίνησης, να αφήνουν ακάλυπτες επιταγές κ.ά.

Τα στοιχεία που λαμβάνει ως βάση η επιχείρηση, προκειμένου να συντάξει τον προϋπολογισμό, είναι τα απολογιστικά στοιχεία παρελθουσών χρήσεων, ο υπολογισμός του Νεκρού Σημείου και οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες της επιχείρησης.

Ο τελικός προϋπολογισμός της επιχείρησης θα πρέπει να είναι το ενοποιημένο αποτέλεσμα επί μέρους προϋπολογισμών:

- Προϋπολογισμός πωλήσεων

- Προϋπολογισμός κόστους πωληθέντων

- Προϋπολογισμός δαπανών διάθεσης και λειτουργίας

- Προϋπολογισμός χρηματοοικονομικών δαπανών

- Προϋπολογισμός αποσβέσεων