ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ισολογισμός απεικονίζει σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (συνήθως στις 31/12 κάθε έτους) την οικονομική κατάσταση της Συνεταιριστικής Επιχείρησης.

Αποτελείται από 2 στήλες: το Ενεργητικό και το Παθητικό (δες παράδειγμα εδώ).