ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δες παράδειγμα ισολογισμού εδώ

Το μέλος της Συνεταιριστικής Επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του ισολογισμού προκειμένου να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της. Σε αυτή την ενέργεια μπορεί να βοηθηθεί από τις παρακάτω σχέσεις:

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

- Δείχνει την ικανότητα του συνεταιρισμού να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

- Όταν ο δείκτης είναι >1, η κατάσταση κρίνεται ικανοποιητική.

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας

[Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα] / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

- Δείχνει την ικανότητα του συνεταιρισμού να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις, όταν τα αποθέματα δεν είναι εύκολα ρευστοποιήσιμα ή εάν ξαφνικά σταματήσει να λειτουργεί.

Δείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης

Σύνολο Δανείων / Σύνολο Ενεργητικού

- Χαμηλός δείκτης ή σμίκρυνση του δείκτη με την πάροδο του χρόνου αποτελεί ένδειξη υγιούς ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης.

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

[Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις] / Ίδια Κεφάλαια

- Εκφράζει τη σχέση ανάμεσα στα κεφάλαια που έχουν εισρεύσει στην επιχείρηση από τους συνεταιριστές και από εξωτερικούς χρηματοδότες.

- Χαμηλός δείκτης χαρακτηρίζει μια επιχείρηση με πολύ μικρή εξάρτηση από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης (σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση που έχει εξασφαλίσει από τα ίδια τα μέλη). Ταυτόχρονα αυτό σημαίνει και μικρότερη επιβάρυνση από τόκους, εφόσον υπάρχουν δάνεια.

- Αν στη θέση του Συνόλου Υποχρεώσεων μπουν οι Τραπεζικές Υποχρεώσεις μόνο, εκφράζεται η αντίστοιχη σχέση με χρηματοδότες μόνο τις τράπεζες.

Δείκτης Κάλυψης Πάγιου Ενεργητικού

Πάγια Στοιχεία (σε τρέχουσες τιμές) / Ίδια Κεφάλαια

- Δείχνει τον τρόπο αξιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων.

- Όταν ο δείκτης είναι ≤ 1, θεωρείται ικανοποιητικός.

(Πηγές: Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία, Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Σταμούλης)