ผู้บริหาร สพป.สงขลา เขต 3

นายศังกร รักชูชื่น
ผอ.สพป.สงขลา เขต 3

นายวันชัย หวังสวาสดิ์
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3

นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์


ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด

ใช้งานผ่าน Web App
ได้ที่นี่

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของหลักสูตร รุ่นที่ 5 ผู้เข้าอบรมเป็นครูโรงเรียนในอำเภอสะเดา จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่ “เอกสาร คู่มือ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ค่านิยม คุณธรรม ต้นแบบกิจกรรมฯ” สำหรับให้ครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้

1️⃣📗แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2557

2️⃣📘คู่มือแนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3️⃣📙แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน “เด็กดีมีที่เรียน”

4️⃣📕ต้นแบบกิจกรรม AL : 20 บทเรียนต้นแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

5️⃣📒แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ AL : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เล่ม ๑ คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)

เล่ม ๒ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย พยัญชนะและสระ

เล่ม ๓ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์

เล่ม ๔ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป

เล่ม ๕ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

เล่ม ๖ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

เล่ม ๗ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำควบกล้ำ

เล่ม ๘ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีอักษรนำ

หนังสือราชการ / เอกสารแนบหนังสือราชการ / Link แบบสอบถาม / เอกสารน่ารู้สำหรับโรงเรียน

ห้องนิเทศออนไลน์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
โทร. 074 373 035 ต่อ 113 อีเมล: nitedonline@gmail.com