นายศังกร รักชูชื่น
ผอ.สพป.สงขลา เขต 3

นายวันชัย หวังสวาสดิ์
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3

นางอำภา  เวชสารศรี
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3

นางสาวธัญชนก  บรรยง
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3

คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2567-2570 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรต้านทุจริต

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

ประกอบด้วย เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
-การบวก
-การลบ
-การคูณ
-การหาร

เล่ม ๑ คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss) 

เล่ม ๒ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย พยัญชนะและสระ  

เล่ม ๓  แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์

เล่ม ๔ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป

เล่ม ๕ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

เล่ม ๖ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

เล่ม ๗ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำควบกล้ำ

เล่ม ๘ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีอักษรนำ

เล่มที่ ๙   แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวการันต์

ไฟล์ PDF https://drive.google.com/drive/folders/18dIKZ3nKNLZcIO2LILSZv1YjDFFFW1Ir?usp=drive_link

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
โทร. 074 373 035 ต่อ 113   อีเมล: nitedonline@gmail.com