Thông tin doanh nghiệp, tỷ giá

1. Tra thông tin người, doanh nghiệp nộp thuế:

Cách 1: http://tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

Cách 2: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp


2. Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng (USD-VND):

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam