huisreglement/ Règlement de la maison

Huisreglement

Welkom in het huis Fond Jamais te Muno. Dit huis werd met zorg gerenoveerd in de periode 2010 - 2011, wij verwachten van onze huurders dat zij hiermee met respect omgaan. Neem daarom ons huisreglement grondig door.

1 Huisbewaarder

Jean-Yves Denis 061 31 29 37

Rue de Bavière 19 – 6820 Muno (Florenville)

Onze huisbewaarder is te contacteren in geval van materiële problemen met betrekking tot het huis en alle meubilair.

2 Het Meubilair

2.1 Living

Ons meubilair heeft een vaste plaats gekregen in ons huis. Gelieve hier in de eerste plaats met zorg mee om te gaan. Daarnaast vragen we met aandrang dat het meubilair niet verplaatst wordt. Tafels en stoelen dienen enkel voor intern gebruik en worden dus zeker niet buiten gezet.

Bij het verlaten van het huis dient alles terug op zijn oorspronkelijke plaats te staan! De tafels worden per 5 gestapeld, met de verrijdbare onderaan. Stoelen vormen eveneens stapels van 5.

In de houtkachel kan enkel vuur gemaakt worden met aangekocht hout. De verbruikte hoeveelheid hout (per zak) zal afgerekend worden met het algemeen verbruik van water, gas en elektriciteit. De houtkachel dient uitgekuist achtergelaten te worden. Indien je één m³ brandhout wenst te bestellen, moet dit minstens een week op voorhand gebeuren.

2.2 Keuken

Onze keuken is voorzien van het nodige materiaal dat geheel ter uwer beschikking staat. Zo staat er een koelkast en een diepvries. Maak deze grondig schoon bij het vertrek. Verwijder alle voedingswaren en reinig met een vochtige doek. Laat de toestellen aan staan.

- De friteuse moet door de gebruiker zelf voorzien worden van OLIE (geen vet), na gebruik de olie verwijderen in de oorspronkelijke verpakking en zelf naar het containerpark brengen.

- In de spoelbakken geen olie, vetten of verf uitgieten! Gelieve ze voor vertrek te reinigen

- Microgolf uitkuisen en deur open laten.

- De vaatwasser leeg maken voor vertrek en open zetten na gebruik.

- Plaats alle keukengerei terug op zijn oorspronkelijke plaats.

- Alle handleidingen van keukenapparatuur zijn aanwezig in de onderste lade van de werktafel. Raadpleeg ze zorgvuldig, maar leg ze steeds terug.

2.3 Sanitair

Onderhoud de toiletten, douches en wasbakken dagelijks. Denk daarbij ook aan je eigen hygiëne. Reinig het sanitair grondig voor vertrek.

Wees zuinig met wc-papier. Er staan vuilbakjes voor al het overige afval. Lege wc-rolletjes horen bij de papier/karton fractie. Voor al het spoelwater wordt regenwater gebruikt.

2.4 Slaapkamers

Het is verboden de slaapkamers met schoenen te betreden. Gelieve voor binnen pantoffels mee te brengen. Linnengoed (lakens en dekens) dient door de huurders meegebracht te worden. Gelieve steeds een hoeslaken mee te brengen om de matrashoezen te beschermen, ook als er slaapzakken worden gebruikt.

Hoofdkussens zijn aanwezig.

2.5 Technische ruimte

De technische ruimte is afgesloten en enkel toegankelijk voor bevoegden. Bij problemen met betrekking tot verwarming, warmwaterproductie, spoelwater, gastoevoer, gelieve de huisbewaarder te verwittigen. Hij zal u de plaats voor opening en sluiting van de gastoevoer aanwijzen (buiten).

2.6 Kampvuren

Kampvuren zijn enkel toegelaten op de weide voor het huis (op de vuurplek in het midden). Voorafgaandelijk dient de boswachter Bernard Bastin (0477/78 11 69) daarvan op de hoogte gesteld worden in de maanden mei tem september. Zorg voor voldoende blus water. Hout sprokkelen is niet toegestaan tenzij anders afgesproken met de boswachter. Indien je hout wenst aan te kopen voor kampvuur dien je dit minstens één week op voorhand te bestellen via de conciërge (per m³, prijs 55€, contant te betalen aan de conciërge bij aankomst)

Het hout dat her en der gestapeld ligt op de weide staat niet ter beschikking van de gebruikers. Er wordt in geen enkel geval toegestaan vuur te stoken op het terrein achter het huis!

2.7 Afval

Er staan 2 containers ter beschikking; een grote restafvalcontainer en een kleine groenafvalcontainer. Deze worden wekelijks op maandag opgehaald. Daarnaast zorgen de gebruikers voor de sortering van:

- Blik

- PET (Plastic flessen)

- Drankkarton

- Papier en Karton

Deze fracties dienen door de gebruikers zelf aangeboden te worden op het containerpark van Florenville (gratis). Alle info is ook terug te vinden op de affiche in de keuken.

3 Veiligheid

3.1 Toegangsweg

De toegangsweg naar het huis moet ten allen tijde toegankelijk zijn voor hulpdiensten. Een beperkt aantal voertuigen kan aan het huis zelf geparkeerd worden.

3.2 Maximaal aantal toegelaten personen

Er mogen maximaal 44 personen in het huis overnachten, vanwege de brandveiligheid en de goedkeuring daarvan door de brandweer.

3.3 Branddeuren

De branddeuren in de slaapzalen mogen enkel in nood gebruikt worden. Als deze deuren openstaan en het waait, kunnen de deuren zware schade oplopen. Schade zal aangerekend worden.

4 Nuttige telefoonnummers

4.1 Noodnummers

Ziekenwagen – Brandweer 100

Politie 101

Plaatselijke Politiedienst 061 24 24 40

Voie de Sedan 1 – 6820 Muno

Europees Algemeen Noodnummer 112

4.2 Gezondheid

Huisarts Buchet 061 31 16 42

Rue De Bavière 12 – 6820 Muno

Apotheek Bastogne 061 31 11 27

Place Reine-Astrid 14 – 6820 Florenville

Apotheek Mariage-Clabots 061 31 10 26

Rue Généraux-Cuvelier 7 – 6820 Florenville

Ziekenhuis Centre Hospitalier de l’Ardenne Libramont 061 23 81 11

Avenue de Houffalize 35 – 6800 Libramont

Antigifcentrum 070 245 245

4.3 Florenville

Gemeentehuis Florenville 061 32 51 50

Rue du Château 5 – 6820 Florenville

Containerpark Florenville 061 31 38 06

Rue du Chêne 0 – 6820 Florenville

4.4 Overige

Boswachter Bernard Bastin (Fond Jamais) 0477 78 11 69

Boswachter Yvan Vingerhoets (Muno) 0477 78 11 67

Huisbewaarder Jean-Yves Denis (Rue De Bavière 19 – Muno) 061 31 29 37

Elektriciteismaatschappij – Interlux (ORES) 078 78 78 00

Te contacteren in geval van pannes buitenshuis = schade aan buitenleidingen.

5 Tot slot

Geniet van uw verblijf in dit huis en respecteer de natuur, het huis is gelegen in boszone!

Voor vertrek de verschillende ruimtes borstelschoon achterlaten. Overhandig een omslag met het overeengekomen bedrag voor eindschoonmaak samen met de sleutels aan de huisbewaarder.

ELKE SCHADE ZAL VERREKEND WORDEN BIJ DE TERUGBETALING VAN DE WAARBORG.

Règlements de la maison

Bienvenu dans la maison Fond Jamais à Muno. Cette maison a été rénovée avec soin pendant la période 2010 - 2011, nous attendons de nos locataires qu’ils utilisent les lieux avec respect. Lisez donc attentivement notre règlement interne.

1 Concierge

Jean-Yves Denis 061 31 29 37

Rue de Bavière 19 – 6820 Muno (Florenville)

Veuillez contacter le concierge en cas de problèmes concernant la maison et tout mobilier.

2 Le mobilier

2.1 Living

Le mobilier a reçu une place fixe dans la maison. Veuillez en tout cas l’utiliser avec soin. Nous vous demandons également de ne rien déplacer. Tables et chaises sont à utiliser à l’intérieur et ne peuvent être mis à l’extérieur.

A la fin de votre séjour tout mobilier doit être remis à sa place initiale! Les tables seront empilées par 5, les tables à roulettes en dessous. Les chaises seront également empilées par 5.

Le poêle à bois n’est utilisable qu’avec le bois prévu à cette fin. La quantité utilisée sera compris dans les frais de consommation d’eau, gaz et électricité. Après utilisation, veuillez nettoyer le poêle à la fin du séjour. Si vous voulez commander du bois par m³, c’est possible, une semaine avant votre séjour via le conciërge.

2.2 Cuisine

Notre cuisine est équipée du matériel nécessaire qui est à votre entière disposition. Il y a un frigo et un frigidaire. Veuillez les nettoyer à fond avant de quitter les lieux. Enlevez tous les aliments et nettoyez le frigo avec un chiffon humide. Laissez les appareils branchés.

- La friteuse doit être prévue d’huile (pas de graisse) par l’utilisateur, après usage enlever l’huile dans les récipients originaux et les remettre au parc à conteneurs.

- Ne pas déverser d’huiles, de graisses ou de peintures dans les éviers! Veuillez nettoyer ceux-ci avant votre départ.

- Nettoyer le four à micro-ondes et laissez la porte ouverte.

- Videz le lave-vaisselle avant votre départ et ouvrez-le après utilisation.

- Mettez toute vaisselle à sa place initiale.

- Tout mode d’emploi d’appareils de cuisine se trouve dans le tiroir du fond de la table de travail. Utilisez-les, mais remettez les dans le tiroir.

2.3 Sanitaires

Nettoyez les toilettes, douches et éviers quotidiennement. Pensez à votre hygiène personnelle. Nettoyez les sanitaires profondément avant votre départ.

Soyez économe avec le papier toilette. Les rouleaux de papier toilette vides doivent se retrouver avec les déchets papier. Dans le bloc sanitaire, il y a des poubelles pour tout autre déchet. Pour l’eau de rinçage nous utilisons l’eau de pluie.

2.4 Chambres

Il est interdit de entrer dans les chambres avec des chaussures. S'il vous plaît apporter des pantoufles pour l'intérieur. Le linge (draps et couvertures) doit être apporté par les locataires. Veuillez toujours apporter un drap-housse pour protéger les couvre-matelas, même si vous utilisez des sacs de couchage. Les oreillers sont disponibles.
 

2.5 Local technique

Le local technique est fermé et n’est accessible que pour des personnes compétentes. En cas de problèmes avec le chauffage, production d’eau chaude, eau de rinçage, alimentation de gaz, veuillez avertir le concierge. Il vous montrera l’emplacement pour ouverture et/ou fermeture de gaz (à l’extérieur).

2.6 Feux de camp

Les feux de camp sont admis uniquement sur la plaine devant la maison (sur l’emplacement au milieu). Préalablement informer/ demander l’autorisation au garde forestier Bernard Bastin (0477/78 11 69) dans les mois de mai à septembre. Prenez soin d’avoir de l’eau à portée de main.

Le bois entassé ci et là sur la terrain n’est pas à la disposition des utilisateurs. Il est strictement défendu de faire du feu sur le terrain derrière la maison!

Si vous souhaitez recevoir du bois pour feu de camp, vous devez commander au moins 1 semaine à l'avance via le concierge (par m³, 55 €, à payer en espèces au concierge à l'arrivée)

2.7 Déchets

2 conteneurs sont à votre disposition; 1 grand conteneur déchets ménager et 1 petit conteneur déchets vert/fruits/légumes. Ils sont vidés chaque lundi. De plus les utilisateurs feront le tri de:

- Conserves et cannettes

- PET (bouteilles plastique)

- Cartons boisson

- Papier et carton

Ces derniers seront à porter au parc à conteneurs de Florenville par les utilisateurs. Tout info se retrouve également sur l’affiche à la cuisine.


3 Sécurité

3.1 Chemin d’accès

Le chemin d’accès vers la maison doit, en tout temps, être accessible pour les services de secours.

Un nombre limité de véhicules peut être stationné près de la maison.

3.2 Nombre de personnes autorisées maximales

Au maximum 44 personnes peuvent dormir dans la maison, ceci pour une raison de sécurité incendie et l’autorisation des services de pompiers.

3.3 Portes coupe-feu

Les portes coupe-feu des dortoirs ne peuvent être utilisées qu'en cas d'urgence. Si ces portes sont ouvertes et que le vent souffle, les portes peuvent être gravement endommagées. Les dommages seront facturés.

4 Numéros de téléphone utiles

4.1 Numéros de secours

Ambulance – Pompiers 100

Police 101

Police locale 061 24 24 40

Voie de Sedan 1 – 6820 Muno

Numéro de secours Européen général 112

4.2 Santé

Médecin Buchet 061 31 16 42

Rue De Bavière 12 – 6820 Muno

Pharmacie Bastogne 061 31 11 27

Place Reine-Astrid 14 – 6820 Florenville

Pharmacie Mariage-Clabots 061 31 10 26

Rue Généraux-Cuvelier 7 – 6820 Florenville

Hôpital Centre Hospitalier de l’Ardenne Libramont 061 23 81 11

Avenue de Houffalize 35 – 6800 Libramont

Centre Antipoison 070 245 245

4.3 Florenville

Maison communale Florenville 061 32 51 50

Rue du Château 5 – 6820 Florenville

Parc à Containers Florenville 061 31 38 06

Rue du Chêne 0 – 6820 Florenville

4.4 Autres

Garde forestier Bernard Bastin (Fond Jamais) 0477 78 11 69

Garde forestier Yvan Vingerhoets (Muno) 0477 78 11 67

Concierge Jean-Yves Denis (Rue De Bavière 19 – Muno) 061 31 29 37

Compagnie d’électricité – Interlux (ORES) 078 78 78 00

A contacter en cas de pannes extérieurs = dégâts aux conduites extérieurs.

5 Conclusion

Nous vous souhaitons un agréable séjour sur notre site, tout en respectant les lieux et la nature.

Avant votre départ veillez à ce que tous les locaux soient brossés. Nous demandons de remettre au concierge, sous enveloppe, la somme convenue pour le nettoyage final, ainsi que toutes les clefs.

TOUT DEGAT SERA MIS EN CONTE LORS DU REMBOURSEMENT DE LA CAUTION.