ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

Mueang Prachuap District Learning Encouragement Center

ประชุมชี้แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

 รับสมัครนักศึกษา กศน. 1/66

ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล

ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอเมือประจวบคีรีขันธ์ 

นางสุนิช บัวทอง

ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวจิราพร ยอดแก้ว

ครูผู้ช่วย