Тэсрэх материалын хадгалалт, хамгаалалт

Тэсрэх материалыг Багануур дүүрэг дэх өөрийн компаний 1000 тн тэсрэх материал хадгалах хүчин чадалтай төв агуулахад импортоор татан авч, харуул хамгаалалтын дор тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан агуулахад хадгалдаг.

Манай агуулах нь төмөр замын сүлжээнд холбогдсоноор хойд өмнөд бүсийн болон мянганы замын хэвтээ тэнхлэгт байрласнаар хэрэглэгчдэд тэсрэх материалыг худалдан авахад ойр дөхөм байдгаараа онцлогтой.