Moje kwalifikacje

Od ponad 30 lat pracuję z dziećmi , młodzieżą i osobami dorosłymi prowadząc terapię logopedyczną i pedagogiczną. Pracowałam jako nauczyciel i logopeda w przedszkolach i szkołach podstawowych, jako terapeuta w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Byłam organizatorem licznych obozów szkoleniowych i integracyjnych. Jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza. Przez wiele lat prowadziłam drużyny Nieprzetartego Szlaku. Dzięki temu moje dotychczasowe doświadczenie praktyczne w pracy z osobami w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną jak i ruchową jest bardzo bogate.

Składa się na to:

1. WIEDZA I KOMPETENCJE WYNIKAJĄCE Z WYKSZTAŁCENIA:

- Studia pedagogiczne ze specjalnością Resocjalizacja - Poznań

- Studia podyplomowe – Logopedia – Poznań

- Studia podyplomowe – Neurologopedia – Lublin

- Studia podyplomowe – Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka - Wrocław

- Kwalifikacje – Oligofrenopedagogika – Poznań

- Kwalifikacje neuroterapeutyczne – EEGBiofeedback – EEGInstytut – Warszawa

- Międzynarodowe uprawnienia do pracy pedagogicznej z dziećmi i dorosłymi metodą Komunikacji Symbolicznej BLISS i innymi metodami komunikacji alternatywnej - Warszawa

- Trener Masażu Shantala - Zielona Góra

- Terapia Integracji Sensorycznej - Warszawa

- Terapia Craniosacral - Wrocław

- Dogoterapeuta - Kurs Zaawansowany Dogoterapii - Warszawa 2015

- Przewodnik psa pracującego w dogoterapii - Warszawa 2016

- Integracja Bilateralna - Wrocław 2018

- Provider metody Neuroflow ATS

- Terapia i Edukacja z odziałem kotów - Warszawa 2019

- Terapeuta Metody Butejki - Warszawa 2020

- Provider Johansen IAS


2. WIEDZA I KOMPETENCJE WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIACH I WARSZTATACH

- Kinezjologia Edukacyjna – stopień I-III - Poznań 1999r

- Elementy terapii pedagogicznej – Poznań 1999r

- Integracja międzyprzedmiotowa – Poznań 1999r

- Techniki Celestyna Freineta w nauczaniu zintegrowanym – Poznań 2000r

- Praktyczne aspekty diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjnych – Poznań – 2001r

- Emisja głosu – I –II stopień -Poznań 2001r

- Psychologiczne aspekty terapii jąkania – Poznań – 2001r

- Zastosowanie ustno twarzowej terapii regulacyjnej metodą Castillo Moralesa w rehabilitacji logopedycznej – Poznań 2001r

- Metody wspomagania rozwoju funkcji przedjęzykowych i mowy – Poznań 2001r

- Praca z dzieckiem autystycznym z uwzględnieniem terapii logopedycznej – Poznań 2002r

- Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji – Poznań 2002r

- Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych nieprawidłowym kształtowaniem mowy – Poznań 2002r

- Praktyczne uwagi dotyczące techniki i estetyki wymowy – Poznań 2002r

- Znaczenie i zastosowanie bajki relaksacyjnej w pracy logopedy z dzieckiem – Poznań – 2002r

- Diagnoza i terapia jąkania – cz. I/II – Poznań 2002r

- Dyslektycy są wśród nas – Poznań 2002r

- Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym – Poznań 2002r

- Diagnoza wstępna na terenie klasy – Poznań 2003r

- Wykorzystanie literatury dziecięcej w terapii małego dziecka z opóźnionym rozwojem mowy – Gdańsk 2003r

- Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą – Poznań 2003r

- Metody ruchu rozwijającego – poziom I-III – Gdańsk 2003r

- Prototypowe cechy zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia –Poznań 2003r

- Komunikacja interpersonalna w pracy logopedy – Poznań 2004r

- Problemy głosu i wymowy w pracy logopedy – Poznań 2004r

- Kompleksowa rehabilitacja pacjentów po operacjach krtani – Poznań 2005r

- Technologia w komunikacji i edukacji – Poznań 2006r

- Diagnoza i terapia połykania powstałych na skutek chorób lub uszkodzeń neurologicznych – Poznań 2006r

- Profilaktyka zaburzeń mowy podstawą zapobiegania trudnościom w uczeniu się i niepowodzeniom w pracy zawodowej – Toruń 2007r

- Ortodoncja dla logopedów – Poznań 2007r

- Zastosowanie Cyfrowego Korektora Mowy w programie terapeutyczno – rehabilitacyjnym dla osób jąkających się – Poznań 2007r

- Zaburzenia myślenia, języka i komunikacji w schizofrenii – Poznań 2007r

- Dyslalia ankyloglosyjna – Poznań 2007r

- Metody integracyjne w pracy z grupą – Swarzędz 2008r

- Zastosowanie słuchowych potencjałów wywołanych w dysleksji rozwojowej – Poznań 2008r

- Związek zaburzeń metabolizmu wielonasyconych kwasów tłuszczowych i specyficznych trudności w uczeniu się – Poznań 2008r

- Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie protezowania słuchu – Destiny, Starkey – Poznań 2008r

- Diagnoza i wczesna interwencja odruchów niemowlęcych – Poznań 2008r

- Metoda Dobrego Startu – Warszawa 2008r

- Diagnoza i terapia dziecka z wadą słuchu. Wielospecjalistyczny trening słuchowy – Poznań 2008r

- Dziecko trudne – jak pomóc mu funkcjonować w grupie – Swarzędz 2009r

- Istota i terapia jąkania – Poznań 2009r

- Praca z osobami z Zespołem Aspergera – Poznań 2009r

- Kreatywne prowadzenie grup dziecięcych – Swarzędz 2009r

- Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej – Swarzędz 2009r

- Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej - Swarzędz 2010 r

- Makaton - Program rozwoju Komunikacji – Poznań – 2010r

- Terapia ręki - Warszawa 2011r

- Metody badania zagrożenia dysleksją – Poznań 2011r

- Programowanie języka dla dzieci zagrożonych afazją – Poznań 2011r

- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – Poznań 2011r

- Wykorzystanie metod aktywizujących, jako wsparcie wychowawczej pracy nauczyciela – Swarzędz 2011r

- Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania – Poznań 2011r

- Test SON R 2,5,7. Badanie i interpretacja wyników – Poznań 2012r

- Zasady manualnego sterowania głosek – wczesne objawy autyzmu – Poznań 2012r

- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów klas I – III – Swarzędz 2012r

- Wspieranie rozwoju młodszych dzieci w przedszkolu i szkole – Swarzędz 2013

- Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych – Poznań 2013r

- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa - Wrocław 2013

- Kurs dogoterapii - Warszawa 2014

- Zastosowanie elementów Metody Werbo - Tonalnej w terapii dzieci z wadami słuchu i innymi zaburzeniami mowy - Warszawa 2014

- Dogoterapia w Edukacji Masowej i Pedagogice Specjalnej - Warszawa 2014

- Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji - Swarzędz 2015

- Terapia Czaszkowo - Krzyżowa - Moduł VI - Wrocław 2015

- Mandala w edukacji wczesnoszkolnej - Swarzędz 2016

- Edukacja włączająca uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera - Swarzędz 2016

- Diagnostyka i terapia neurologopedyczna - zaburzenia funkcji oralnych , związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0 - 1rż)- Wrocław 2016

- Wykorzystanie metody audytywno - werbalnej w codziennej praktyce logopedycznej - Poznań 2016

- Programy i interwencje z udziałem psów - Edukacja i terapia z psem- Warszawa 2016

- Cykl spoktkań - Wokół komunikacji:

1. Techniki dzieci nietypowo rozwijających się,

2. VB-MAP standart światowy do oceny umiejętności językowych i społecznych,

3. Uczenie incydentalne w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych,

4. Uczenie się wyodrębnionych prób

- Zastosowanie kart metaforycznych w działaniach integracyjnych i rozwojowych - "Baśnie w obrazach - obrazy w ręku"- Swarzędz 2016

- Pierwsza pomoc przedmedyczna - Swarzędz 2016

- Diagnostyka i terapia neurologopedyczna - Zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy-Wrocław 2017

- Dobrostan i zdolności do odczuwanie u zwierząt - Warszawa 2017

- SLI - diagnoza i postępowanie terapeutyczne - Swarzędz 2017

- Międzynarodowa konferencja: Programy i Interwencje z Udziałem Psów. Współczesny Paradygmat Edukacji i Terapii z Udziałem Zwierząt - Warszawa 2017

- KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia - Warszawa 2017

- Kinezjotaping w logopedii - Wrocław 2017

- Terapeuta Empathy Dolls - Poznań 2017

- Karmienie Terapeutyczne Human Touch - Poznań 2017

- Seminarium - "Osobowość, genetyka i emocje u psów" - Warszawa 2018

- MFT 9-99 sTArs - Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9 - 99 - Wrocław 2018

- Masaż relaksacyjny z elementami metody ``T-Touch dla psów - Mosina 2018

- Klasy Komunikacji - Bure 2018

- Motywacja , Zabawa, aport, łup - Poznań 2018

- Fizjologiczne i anatomiczne podstawy rozwoju mowy - Swarzędz 2018

- Kreatywne zajęcia ruchowe z elementami jogi z psem - Poznań 2018

- Bajkoterapia z psem - Poznań 2018

- Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia kompleksu ustno - Twarzowego w ujęciu ortodontyczno - neurologopedycznym - Poznań 2018

- Lateralizacja - Swarzędz 2018

- Nosework w Magicznym Lesie - Bure 2018

- Terapia manualna w dysfunkcjach narządu żucia - Gdynia 2019

- Autyzm w domu i szkole - Poznań 2019

- Wykrywanie zapachów - Poznań 2019

- Terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym z uwzględnieniem oddziaływań terapeutycznych - Poznań 2019

- Trener profilaktyki pogryzień - Warszawa 2019

- Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy - Warszawa 2019

- Warsztaty - wariacje sztuczkowe i freestylowe’owe - Bure 2019

- Kreatywne aktywizacje ruchowe na zajęciach z psami - Bydgoszcz 2019

- Moduł SENSO - Zaburzenia przetwarzania słuchowego. Stymulowanie motoryki gałek ocznych. CVI - Warszawa 2019

- Pierwsza pomoc w dogoterapii - Lublin 2020

- Awersje pokarmowe u dzieci na przykładzie choroby refleksowej - Katowice 2020

- Rozumienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego i odruchowości w kontekście traumy rozwojowej - Poznań 2020

- Depresja i inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia - Warszawa 2020

- Pierwsza pomoc przedweterynaryjna i opieka nad chorym zwierzęciem - Poznań 2020

- Karmienie noworodków i niemowląt od teorii do praktyki - Turów 2020