ALFAHONOR

Fotografi: Johan Orre

Av och med Ida Hackzell och Hanna Holmqvist med handledning av Peter Lorentzon

ABNORM SCENKONST

Lärarhandledning

Syftet med arbetsmaterialet är att ge eleverna en inblick i informella maktstrukturer, såväl i klassrummet som i kompisgänget eller i familjen. Som lärare väljer du själv vilka övningar som passar din grupp och dig som person. Vissa övningar, övningar passar i vissa grupper, men fungerar kanske inte alls i andra.

Hur du delar upp grupperna har stor betydelse för att arbetet skall ge så stor effekt som möjligt för så många som möjligt.

Makt enligt uppslagsverket NE (nationalencyklopedien)

Makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser. Makt utövas direkt när en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller intressen, men kan också utövas på indirekt väg. Grunden för A:s förmåga att utöva makt utgörs av maktresurser, med vilka A kan belöna eller bestraffa B. Exempel är vålds- och tvångsmedel, arbetskraft, rösträtt, kontroll över ekonomiska resurser som pengar och produktionsmedel samt symboliska belöningar och bestraffningar såsom beröm och klander. Viktiga egenskaper hos maktresurser är bl.a. mångsidighet (vilka olika typer av handlingar hos B kan A påverka?), omfång (hur många andra kan A påverka?), koncentrerbarhet och kostnader. Inom en organisation kan makt villkorligt delegeras till befattningshavare på olika nivåer inom organisationen. Kostnaden av A:s maktutövning över B beror delvis på B:s reaktioner. Maktutövning baserad på vålds- eller tvångsmedel leder oftast till negativa reaktioner hos B och blir därför instabil. Ekonomiska resurser uppfattas vanligen som mera neutrala av B, medan symboliska maktmedel ses som legitima. Maktutövning accepterad av de berörda som legitim brukar betecknas som auktoritet. I ett samhälle är staten den enda legitima utövaren av våldsmakt.