VII Ogólnopolski Konkurs dla uczniów

Matematyka & GeoGebra

MaGIK

VII Ogólnopolski Konkurs dla uczniów

Matematyka &GeoGebra

MaGIK

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów Matematyka &GeoGebra MaGIK na aplet w programie GeoGebra, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES, z siedzibą: al. Wilanowska 9A/121, 02-765 Warszawa.

 2. Organizator może zaprosić do przedsięwzięcia innych partnerów organizacyjnych, patronów, patronów medialnych i internetowych, jak również sponsorów.

 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.konkursmagik.pl

 1. Konkurs trwa od 15 marca 2022 r. do 30 maja 2022 roku.

 2. Konkurs można zawiesić, zakończyć lub zmienić jego zasady w każdym czasie, po uprzednim podaniu tego faktu do wiadomości publicznej, z zastrzeżeniem, że zmiana zasad Konkursu w żadnym stopniu nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

§ 2. CELE KONKURSU

 1. Pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów.

 2. Upowszechnianie wykorzystania programu GeoGebra w edukacji różnych przedmiotów na wszystkich poziomach nauczania.

 3. Kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania matematyką oraz oprogramowaniem GeoGebra wśród uczniów.

 4. Zaprezentowanie wszechstronnych możliwości i zastosowań GeoGebry oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do zapoznania się i eksperymentowania z programem.

 5. Formowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów.

 6. Stawianie nacisku na zastosowania interdyscyplinarne matematyki.

 7. Podwyższenie kompetencji związanych z nowymi technologiami.

 8. Umożliwienie uczniom rozwinięcia swojego potencjału i przygotowanie do pracy w gospodarce opartej na wiedzy.

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół.

 2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie przez ucznia apletu w programie GeoGebra i umieszczenie go, samodzielnie przez ucznia lub za pośrednictwem nauczyciela- opiekuna, na stronie http://www.geogebra.org/materials. Zamieszczenie apletu na w/w stronie musi być zgodne z terminem trwania konkursu.

 4. Formularz zgłaszający prace uczniów wypełnia nauczyciel-opiekun elektronicznie, a podpisaną kopię otrzymaną mailem po przesłaniu formularza, przesyła pocztą tradycyjną na adres organizatora (decyduje data stempla pocztowego – do 30 maja 2022 r.).

 5. W formularzu nauczyciel-opiekun umieszcza krótki opis działania zgłaszanych apletów.

 6. Każdy uczeń może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 prace konkursowe.

 7. Uczeń przystępując do Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanych apletów. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

 8. Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie i niewycofanie przez cały okres realizacji Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych, nauczyciela – opiekuna oraz uczniów, na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w szczególności –wyłącznie w przypadku uzyskania przez ucznia stopnia laureata lub wyróżnionego w Konkursie– na rozpowszechnianie imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz wizerunku ucznia i jego nauczyciela – opiekuna w materiałach związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych Organizatorów oraz Konkursu.

 9. Nauczyciel - opiekun zgłaszając prace swoich uczniów, wraz z formularzem zgłoszenia przesłanym pocztą tradycyjną, przesyła zgody rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych uczniów w celu realizacji Konkursu. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 10. Uczestnicy zachowują prawa autorskie do utworów zgłaszanych na Konkurs.

§ 4. KOMISJA KONKURSU

 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursu, która sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad jego przebiegiem. Komisja Konkursu opracowuje Regulamin Konkursu i określa przebieg Konkursu.

 2. Siedzibą Komisji Konkursu jest Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES.

 3. Komisja Konkursu ustala kryteria oceny i tryb oceniania.

 4. Komisja Konkursu czuwa nad poprawnością przebiegu Konkursu.

 5. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Dyrektor Administracyjny Fundacji.

§ 5. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs polega na samodzielnym przygotowaniu konstrukcji (apletu) z dowolnej dziedziny nauki, wykonanego w programie GeoGebra, zwanego w Regulaminie pracą konkursową.

2. Formularz zgłoszenia uczniów do konkursu należy wypełnić na stronie: www.konkursmagik.pl (załącznik 1)

Po otrzymaniu kopii odpowiedzi mailem na adres zgłaszającego należy je wydrukować, podpisać i wysłać pocztą tradycyjną do dnia 15 maja 2022 r na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Fundacja AKCES,

al. Wilanowska 9A/121,

02-765 Warszawa

Z dopiskiem: Konkurs MaGIK

 1. Prace zostają umieszczone przez ucznia lub opiekuna ucznia na stronie: https://www.geogebra.org/materials do dnia 15 maja 2022 r.

 2. Zamieszczone aplety muszą działać poprawnie wyświetlone na stronie, bez pobierania i otwierania apletu w programie GeoGebra. Prace nie działające lub niespełniające wymogów określonych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.

 3. Tematy prac konkursowych zgłoszonych w niniejszej edycji nie mogą pokrywać się z tematami prac wyróżnionych i laureatów w edycjach poprzednich.

 4. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursu.

 5. Organizator wybierze najlepsze prace konkursowe w następujących kategoriach:

  1. Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego.

  2. Ilustracja elementów przyrody, techniki lub sztuki z GeoGebrą.

 6. Prace oceniane będą oddzielnie w kategoriach:

  1. szkoły podstawowe klasy IV-VI,

  2. szkoły podstawowe klasy VII-VIII

  3. szkoły ponadgimnazjalne.

 7. Laureaci o wynikach zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do dnia 10 czerwca 2022 r.

 8. Kryteria oceny prac konkursowych:

  1. zgodność projektu z kategorią,

  2. oryginalność rozwiązania,

  3. stopień trudności wykonania apletu,

  4. czytelność i funkcjonalność projektu,

  5. nowatorstwo w podejściu do tematu,

  6. estetyka wykonania projektu.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odpowiedzialność za treści konkursowe ponoszą ich autorzy.

 2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naruszenie przez niego zasad niniejszego Regulaminu.

 3. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy, a opiekunowie – podziękowania.

 4. Wartość nagród rzeczowych nie przekracza kwoty 760 zł.

 5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

 6. Organizator zastrzega, że dyplomy wysyłane będą pocztą.

 7. Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować na adres: konkurs.geogebry@gmail.com

 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Komitet Organizacyjny Konkursu.

Załączniki:

· Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej

· Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego

Załącznik nr 2