VIII Ogólnopolski Konkurs dla uczniów

Matematyka & GeoGebra

MaGIK

VIII Ogólnopolski Konkurs dla uczniów

Matematyka &GeoGebra

MaGIK

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.konkursmagik.pl

§ 2. CELE KONKURSU

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 4. KOMISJA KONKURSU

§ 5. PRZEBIEG KONKURSU

2. Formularz zgłoszenia uczniów do konkursu należy wypełnić na stronie: www.konkursmagik.pl (załącznik 1)

Po otrzymaniu kopii odpowiedzi mailem na adres zgłaszającego należy je wydrukować, podpisać i wysłać pocztą tradycyjną do dnia 30 maja 2023 r na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Fundacja AKCES,

al. Wilanowska 9A/121, 

02-765 Warszawa

Z dopiskiem: Konkurs MaGIK

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Załączniki:

·         Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej

·         Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego

Załącznik nr 2