III Ogólnopolski Konkurs dla uczniów

Matematyka & GeoGebra

MaGIK

III Ogólnopolski Konkurs dla uczniów

Matematyka & GeoGebra

MaGIK

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem III Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów Matematyka &GeoGebra MaGIK na aplet w programie GeoGebra, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES, z siedzibą: al. Wilanowska 9A/121, 02-765 Warszawa.

2. Organizator może zaprosić do przedsięwzięcia innych partnerów organizacyjnych, patronów, patronów medialnych i internetowych, jak również sponsorów.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.konkursmagik.pl

5. Konkurs trwa od 1 lutego 2018 r. do 16 kwietnia 2018 roku.

6. Konkurs można zawiesić, zakończyć lub zmienić jego zasady w każdym czasie, po uprzednim podaniu tego faktu do wiadomości publicznej, z zastrzeżeniem, że zmiana zasad Konkursu w żadnym stopniu nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

§ 2. CELE KONKURSU

1. Umożliwienie uczniom rozwinięcia swojego potencjału i przygotowanie do pracy w gospodarce opartej na wiedzy.

2. Pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów.

3. Upowszechnianie wykorzystania programu GeoGebra w edukacji różnych przedmiotów na wszystkich poziomach nauczania.

4. Kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania matematyką oraz oprogramowaniem GeoGebra wśród uczniów.

5. Zaprezentowanie wszechstronnych możliwości i zastosowań GeoGebry oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do zapoznania się i eksperymentowania z programem.

6. Formowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów.

7. Stawianie nacisku na zastosowania interdyscyplinarne matematyki.

8. Podwyższenie kompetencji związanych z nowymi technologiami.

9. Podwyższenie umiejętności komunikacyjnych.

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie przez ucznia apletu w programie GeoGebra i umieszczenie go, samodzielnie przez ucznia lub za pośrednictwem nauczyciela - opiekuna, na stronie http://www.geogebra.org/materials. Zamieszczenie apletu na w/w stronie musi być zgodne z terminem trwania konkursu.

4. Formularz zgłaszający prace uczniów wypełnia nauczyciel-opiekun elektronicznie, a podpisaną kopię otrzymaną mailem po przesłaniu formularza, przesyła pocztą tradycyjną na adres organizatora (decyduje data stempla pocztowego – do 16 kwietnia 2018 r.).

5. W formularzu nauczyciel-opiekun umieszcza krótki opis działania zgłaszanych apletów.

6. Każdy uczeń może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 prace konkursowe.

7. Uczeń przystępując do Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanych apletów. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie i niewycofanie przez cały okres realizacji Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych, nauczyciela – opiekuna oraz uczniów, na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w szczególności –wyłącznie w przypadku uzyskania przez ucznia stopnia laureata lub wyróżnionego w Konkursie– na rozpowszechnianie imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz wizerunku ucznia i jego nauczyciela – opiekuna w materiałach związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych Organizatorów oraz Konkursu.

9. Nauczyciel - opiekun zgłaszając prace swoich uczniów, wraz z formularzem zgłoszenia przesłanym pocztą tradycyjną, przesyła zgody rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych uczniów w celu realizacji Konkursu. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

10. Uczestnicy zachowują prawa autorskie do utworów zgłaszanych na Konkurs.

§ 4. KOMISJA KONKURSU

1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursu, która sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad jego przebiegiem. Komisja Konkursu opracowuje Regulamin Konkursu i określa przebieg Konkursu.

2. Siedzibą Komisji Konkursu jest Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES.

3. Komisja Konkursu ustala kryteria oceny i tryb oceniania.

4. Komisja Konkursu czuwa nad poprawnością przebiegu Konkursu.

§ 5. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs polega na samodzielnym przygotowaniu konstrukcji (apletu) z dowolnej dziedziny nauki, wykonanego w programie GeoGebra, zwanego w Regulaminie pracą konkursową.

2. Formularz zgłoszenia uczniów do konkursu należy wypełnić na stronie: www.konkursmagik.pl (załącznik 1)

Po otrzymaniu kopii odpowiedzi mailem na adres zgłaszającego należy je wydrukować, podpisać i wysłać pocztą tradycyjną do dnia 16 kwietnia 2018 r na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Fundacja AKCES,

al. Wilanowska 9A/121,

02-765 Warszawa

Z dopiskiem: Konkurs MaGIK

3. Prace zostają umieszczone przez ucznia lub opiekuna ucznia na stronie: https://www.geogebra.org/materials do dnia 16 kwietnia 2018 r.

4. Zamieszczone aplety muszą działać poprawnie wyświetlone na stronie, bez pobierania i otwierania apletu w programie GeoGebra. Prace nie działające lub niespełniające wymogów określonych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.

5. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursu.

6. Organizator wybierze najlepsze prace konkursowe w następujących kategoriach:

1. Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego.

2. Ilustracja twierdzenia, pojęcia lub zjawiska w przyrodzie z GeoGebrą.

3. Sztuka z GeoGebrą.

4. Zilustrowanie przy pomocy GeoGebry osiągnięć technicznych bądź wybranego eksponatu znajdującego się w Centrach Nauki lub muzeach.

7. Prace oceniane będą oddzielnie w kategoriach:

1. szkoły podstawowe klasy IV-VI,

2. klasy VII SP i gimnazja

3. szkoły ponadgimnazjalne.

8. Laureaci o wynikach zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do dnia 16 maja 2018 r. Po uroczystym ogłoszeniu wyników zostaną one opublikowane na stronie internetowej konkursu oraz organizatorów.

9. Kryteria oceny prac konkursowych:

1. zgodność projektu z kategorią,

2. oryginalność rozwiązania,

3. stopień trudności wykonania apletu,

4. czytelność i funkcjonalność projektu,

5. nowatorstwo w podejściu do tematu,

6. estetyka wykonania projektu.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Odpowiedzialność za treści konkursowe ponoszą ich autorzy.

2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naruszenie przez niego zasad niniejszego Regulaminu.

3. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i możliwość prezentacji swoich prac podczas uroczystego wręczenia nagród, a opiekunowie – podziękowania.

4. Wartość nagród rzeczowych nie przekracza kwoty 760 zł.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

6. Organizator Konkursu nie zwraca laureatom i ich opiekunom kosztów podróży oraz nie zapewnia noclegów i wyżywienia.

7. Laureat powinien umieć w trakcie prezentacji korzystać z materiału umieszczonego na stronie https://www.geogebra.org/materials

8. Prezentacja pracy powinna zawierać istotne treści dotyczące wykonanego apletu i trwać do 3 minut.

9. Organizator zastrzega, że nagrody i dyplomy wręczane będą na Uroczystym podsumowaniu Konkursu(laureat może odebrać osobiście lub jego opiekun/rodzic, natomiast nie będą wysyłane pocztą).

10. Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować na adres: konkursgeogebry@gmail.com .

11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Komitet Organizacyjny Konkursu.


Załączniki:

· Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej

· Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego

· Załącznik nr 3 – instrukcja zamieszczania apletu

Załącznik nr 2.docx
Instrukcja_zamieszczania_apletu.pdf