ภาพกิจกรรมทั้งหมด

toeic 19 20 8 60

โครงการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ณ. ห้อง Classroom 1, 2, 3 และ Language Lab3 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

แข่งขันตอบปัญหาภาษา

โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ จัดโดยศูนย์ภาษา วันที่ 10 สิงหาคม 2560

toeic 5 6 8 60

โครงการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ณ. ห้อง Classroom 1 และ Classroom 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

toeic 22 23 7 60


โครงการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ณ. ห้อง Classroom 1, 2, 3 และ Language Lab 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

Sites Slider toeic 1 2 7 60

โครงการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ณ. ห้อง Classroom 1 และ 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

commueng_1_60

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning English for ASEAN ครั้งที่ 2 หลักสูตร Communicative English 1 เมื่อวันที่ 13, 15, 20, 22, 27 และ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 - 19.30 น.

ณ. ห้อง Classroom 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

writing22 25_5_60

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง classroom 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

present22 25 60

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง classroom 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์