โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 8 - 31 มกราคม 2561 เวลา 17.00 - 19.30 น.

english jan 2561