โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ภาษาจีนเบื้องต้น เมื่อวันที่ 9 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 - 19.30 น.

chiness jan 2561