สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.๖

บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)

ตัวชี้วัดรายวิชา สังคมศักษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดสังคม ป.6.pdf