.

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ EIS&ICT-OJT Digital Technology


วิทยากร : หน่วยพัฒนาครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรผ่านการับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

โครงการบริการทางวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีให้กับนักศึกษาและบุคลากร

หลักสูตรระยะสั้น การสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Portfolio ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

จำนวนผู้เยี่ยมชม