KVALITA - TECHNOLÓGIE - DIAGNOSTIKA

QUALITY - TECHNOLOGIES - DIAGNOSTICS

24.05. - 25.05.2018

Nitra, Technická fakulta SPU v Nitre

Zámerom medzinárodnej vedeckej konferencie „Kvalita - Technológie - Diagnostika“ je vytvoriť priestor na prezentovanie katedier a ústavov zaoberajúcich sa problematikou kvality produkcie, materiálmi a technológiami ich spracovania a diagnostiky technických systémov. Vedecké podujatie je zamerané:

 • na prezentáciu dosiahnutých výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti zúčastnených pracovísk a možností ich transferu do praxe,
 • na riešenie spoločných problémov v oblasti technicky orientovaného vysokého školstva, vedy a výskumu,
 • na diskusiu o možnostiach spolupráce pri príprave spoločných projektov a zapojenia sa do aktuálnych výziev na národnej, resp. EÚ úrovni.

Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na prezentovanie jednotlivých zúčastnených pracovísk z hľadiska:

 • personálneho potenciálu,
 • vedecko-výskumných aktivít,
 • riešených projektov,
 • možnosti spolupráce pri príprave nových projektov,
 • moderného a inovatívneho prístrojového vybavenia,
 • nových, resp. inovovaných študijných predmetov, postupov a metodík,
 • akreditovaných študijných programov,
 • tvorby študijných materiálov.

Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický

Publikovanie:

Prosíme autorov, aby zaslali príspevok formou e-mailu elektronickou poštou, najneskôr do 27. apríla 2018.

Účastníci podujatia majú možnosť publikovať najnovšie výsledky v oblasti svojho vedecko-výskumného pôsobenia dvomi spôsobmi:

 • vo vedeckom časopise „Acta technologica argiculturae“ (ATA), ktorý je zaradený od roku 2016 v databáze SCOPUS. V časopise budú uverejnené maximálne 2 príspevky z jedného pracoviska, pričom tieto príspevky musia splniť podmienky vydavateľa uverejnené na https://www.degruyter.com/view/j/ata (príspevky výhradne v anglickom jazyku);
 • v zborníku vedeckých prác „Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch“. Počet príspevkov z jedného pracoviska nie je obmedzený, pričom tieto príspevky musia splniť podmienky uvedené v "Pokyny pre autorov" (príspevky nemusia byť v anglickom jazyku).


Konferenciu organizuje Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre pod záštitou dekana Technickej fakulty SPU v Nitre, prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., ako sprievodnú akciu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2018 v Nitre.