Кафедра

спеціальної педагогіки і 

психології та інклюзивної освіти

Історія кафедри спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти бере початок із кафедри теорії та методики дошкільної освіти, де протягом багатьох років відбувалось викладання дисциплін корекційної педагогіки, зокрема логопедії. 

У серпні 2012 року на факультеті дошкільної освіти було проведено реорганізацію, наслідком якої стала поява окремої кафедри корекційної освіти.

Працівники кафедри є членами всеукраїнських фахових об’єднань: Асоціації корекційних педагогів (О.В. Ільченко, В.В. Тарасова, О.М. Потамашнєва, Проскурняк О.І., Івашура Н.С.),  Асоціації тифлопедагогів (О.А.Тельна).

Кафедра спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти є випусковою і входить до складу факультету дошкільної і спеціальної освіти та історії. Кафедра готує майбйтніх бакалаврів і магістпів за освітньою програмою Спеціальна освіта. Кафедра спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти співпрацює з іншими кафедрами  академії, викладачі  забезпечують підготовку спеціалістів зі спеціальної освіти. 

Науково-викладацький склад кафедри віддає перевагу індивідуально-пошуковим  формам  організації навчального процесу, що дозволяє  забезпечити успішне оволодіння спеціальними навчальними дисциплінами. Значне  місце у навчальному процесі відводиться організації самостійної роботи студентів та практичним заняттям.

Важливою складовою  у системі навчання майбутніх корекційних педагогів є практична підготовка, яка передбачає педагогічну практику в кращих профільних дошкільних навчальних  закладах м. Харкова та Харківської області (ДНЗ №158, №288, №411, № 458 та спеціальних загальноосвітніх школах №2, №3 , реабілітаційних центрах). 

Завдяки підписаним договорам, студенти кафедри мають можливість отримати практичний досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Так першокурсники проходять волонтерську практику на базі КЗ «ХСНВК ім. В.Г.Короленка» Харківської обласної ради, КЗ «ХСНВК №8» Харківської обласної ради, КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради, ХГО Центр реабілітації молодих інвалідів і членів їх сімей «Право вибору»,  Школа «Фенікс», ГО "Особлива майстерня-Мистецтво для аутизму".

Педагогічний колектив кафедри спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти працює над створенням якісного освітнього середовища, яке дозволяє готувати не лише  висококваліфікованих фахівців спеціальної  освіти, а й формувати загальну культуру та сприяти духовному розвитку випускників. Студенти беруть активну участь у позааудиторній роботі, виховних заходах академії, громадському житті міста.

З метою розширення та поглиблення спектру професійних знань, умінь і навичок студентів, на кафедрі працює науковий гурток: «Корекційний педагог».

Науково-методична робота викладачів кафедри спрямована на розв’язання проблеми «Формування професійної компетентності майбутніх корекційних педагогів у процесі впровадження корекційно-розвивальних технологій в систему спеціальної та інклюзивної освіти ».

У сучасних умовах перед кафедрою спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти постали такі завдання: поєднати усталені освітні традиції з новітніми технологіями викладання, надати студентам більшої самостійності та свободи вибору дисциплін. 

Тематичні напрями досліджень викладачів кафедри охоплюють історичні аспекти становлення спеціальної освіти  в Україні, теорію та практику організації  спеціального та інклюзивногог навчання, інноваційні тенденції розвитку  системи спеціальної  освіти.

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень професійної майстерності  в процесі через участь у курсах, семінарах, тренінгах

Належну увагу кафедра  приділяє науково-дослідній роботі   студентів,  основними завданнями якої є:

-   формування наукового світогляду студентів, оволодіння методологією та методами наукового дослідження;

-   надання допомоги студентам у набутті професійної компетентності;

-   розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів  у розв’язанні практичних завдань;

-   прищеплення студентам навичок ефективної самостійної науково-дослідної роботи;

-   розвиток креативності й ініціативності, здатності застосовувати теоретичні знання у практичній роботі;

-   розширення наукової ерудиції та загальної культури майбутніх фахівців;

-   створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у ЗВО резерву вчених, дослідників, викладачів.

Студенти під керівництвом викладачів кафедри спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти є постійними учасниками науково-практичних конференцій та студентських INTERNET – конференцій, науково-методичних семінарів і фахових тренінгів, присвячених актуальним проблемам колекційної освіти.

Традиційними для кафедри стали конкурси педагогічної майстерності, творчі зустрічі, «круглі столи» та «майстер-класи» з кращими корекційними педагогами міста Харкова та Харківської області, переможцями міських конкурсів «Вихователь року»,  керівниками закладів освіти, викладачами та студентами інших вищих навчальних закладів.

Кафедра є базовою для викладачів корекційної педагогіки, спеціальної психології, педагогічної майстерності для педагогічних ЗВО І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону. За участю викладачів кафедри щорічно проводяться засідання методичних об'єднань з актуальних питань методичної, корекційно-розвивальної та організаційної роботи у різноманітних формах: «круглі столи», дискусії, творчі зустрічі, «майстер-класи», семінари-практикуми, презентації навчальних посібників і комп'ютерних підручників, перегляд та обговорення навчальних занять, позааудиторних заходів, педагогічної практики тощо.

Пріоритетним напрямом роботи викладачів кафедри спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти  Комунального закладу"Харківської гуманітарно-педагогічна академя" Харківської обласної ради є вдосконалення процесу підготовки конкурентоспроможних фахівців.

З метою підвищення наукового рівня викладачів заплановано підготовку науковців із числа викладачів, які є у штаті навчального закладу. 

Співробітники кафедри досліджують актуальні проблеми спеціальної освіти:

Кафедра спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти є випускаючою та готує фахівців за спеціальностями Спеціальна освіта, освітній ступeнь «бакалавр»,  «магістр». Діяльність кафедри спрямована на високоякісну підготовку педагога-дефектолога для роботи в дошкільних, шкільних та соціально-реабілітаційних закладах для осіб з особливими освітніми потребами, у медичних та розвиваючих центрах, у приватних логопедичних кабінетах.

Майбутній фахівець під час навчання оволодіває ґрунтовними знаннями з предметів медичного, психологічного та педагогічного циклів, що дає можливість працювати з дітьми з особливими освітніми потребами в навчально-виховних та реабілітаційних закладах різних типів та індивідуально.

Дисципліни професійної та практичної підготовки, які вивчаються: 

Спеціальні методики (Методика організації виховної роботи в спеціальних освітніх закладах. Методика навчання математики.  Ручна і образотворча діяльність з методикою та соціально-побутове орієнтування.  Методика  навчання мові і читанню. Методика викладання дисциплін природничо- георафіного та історичного циклу. Методика навчання фізики і хімії); Педагогіка (загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка); Логодидактика; Логопедичні технології; Дислалія; Ринолалія; Дизартрія, ДЦП; Алалія; Афазія; Порушення та постановка голосу; Порушення темпу мовлення та його корекція; Порушення писемного мовлення та корекція; Загальне недорозвинення мовлення, ФФНМ та його корекція; Корекційна психопедагогіка, практикум з  діагностики інтелектуальних порушень; Логопсихологія  з психолого-педагогічною діагностикою тощо.

Здобувачі ступенів вищої освіти бакалавр та магістр проходять педагогічну практику в базових спеціальних дошкільних та шкільних закладах освіти, реабілітаційних центрах, мають можливість плідно займатися науковою діяльністю, брати активну участь у наукових конференціях, олімпіадах тощо.