Кафедра

корекційної освіти та спеціальної психології

Історія кафедри корекційної освіти та спеціальної психології бере початок із кафедри теорії та методики дошкільної освіти, де протягом багатьох років відбувалось викладання дисциплін корекційної педагогіки, зокрема логопедії.

У серпні 2012 року на факультеті дошкільної освіти було проведено реорганізацію, наслідком якої стала поява окремої кафедри корекційної освіти.

Нині кафедру очолює доктор психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 - спеціальна психологія, доцент О.І. Проскурняк. Під її керівництвом науково-дослідницьку та викладацьку роботу проводять 13 викладачів, 9 з яких мають ступінь кандидата наук.

Працівники кафедри є членами всеукраїнських фахових об’єднань: Асоціації корекційних педагогів (О.В. Ільченко, В.В. Тарасова, О.М. Потамашнєва, Проскурняк О.І., Івашура Н.С.), Асоціації тифлопедагогів (О.А.Тельна).

Кафедра корекційної освіти та спеціальної психології є випусковою і входить до складу факультету дошкільної і спеціальної освіти та історії. Кафедра готує майбйтніх бакалаврів і магістпів за освітньою програмою Спеціальна освіта. Кафедра корекційної освіти та спеціальної психології співпрацює з іншими кафедрами академії, викладачі забезпечують підготовку спеціалістів зі спеціальної освіти.

Науково-викладацький склад кафедри віддає перевагу індивідуально-пошуковим формам організації навчального процесу, що дозволяє забезпечити успішне оволодіння спеціальними навчальними дисциплінами. Значне місце у навчальному процесі відводиться організації самостійної роботи студентів та практичним заняттям.

Важливою складовою у системі навчання майбутніх корекційних педагогів є практична підготовка, яка передбачає педагогічну практику в кращих профільних дошкільних навчальних закладах м. Харкова та Харківської області (ДНЗ №158, №288, №411, № 458 та спеціальних загальноосвітніх школах №2, №3 , реабілітаційних центрах).

Завдяки підписаним договорам, студенти кафедри мають можливість отримати практичний досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Так першокурсники проходять волонтерську практику на базі КЗ «ХСНВК ім. В.Г.Короленка» Харківської обласної ради, КЗ «ХСНВК №8» Харківської обласної ради, КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради, ХГО Центр реабілітації молодих інвалідів і членів їх сімей «Право вибору», Школа «Фенікс».

Педагогічний колектив кафедри корекційної освіти та спеціальної психології працює над створенням якісного освітнього середовища, яке дозволяє готувати не лише висококваліфікованих фахівців спеціальної освіти, а й формувати загальну культуру та сприяти духовному розвитку випускників. Студенти беруть активну участь у позааудиторній роботі, виховних заходах академії, громадському житті міста.

З метою розширення та поглиблення спектру професійних знань, умінь і навичок студентів, на кафедрі працює науковий гурток: «Спеціальний педагог».

Науково-методична робота викладачів кафедри спрямована на розв’язання проблеми «Формування професійної компетентності майбутніх корекційних педагогів у процесі впровадження корекційно-розвивальних технологій в систему спеціальної та інклюзивної освіти ».

У сучасних умовах перед кафедрою корекційної освіти та спеціальної психології постали такі завдання: поєднати усталені освітні традиції з новітніми технологіями викладання, надати студентам більшої самостійності та свободи вибору дисциплін.

Тематичні напрями досліджень викладачів кафедри охоплюють історичні аспекти становлення спеціальної освіти в Україні, теорію та практику організації спеціального та інклюзивногог навчання, інноваційні тенденції розвитку системи спеціальної освіти.

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень професійної майстерності в процесі через участь у курсах, семінарах, тренінгах

Належну увагу кафедра приділяє науково-дослідній роботі студентів, основними завданнями якої є:

- формування наукового світогляду студентів, оволодіння методологією та методами наукового дослідження;

- надання допомоги студентам у набутті професійної компетентності;

- розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у розв’язанні практичних завдань;

- прищеплення студентам навичок ефективної самостійної науково-дослідної роботи;

- розвиток креативності й ініціативності, здатності застосовувати теоретичні знання у практичній роботі;

- розширення наукової ерудиції та загальної культури майбутніх фахівців;

- створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у ЗВО резерву вчених, дослідників, викладачів.

Студенти під керівництвом викладачів кафедри корекційної освіти та спеціальної психології є постійними учасниками науково-практичних конференцій та студентських INTERNET – конференцій, науково-методичних семінарів і фахових тренінгів, присвячених актуальним проблемам колекційної освіти.

Традиційними для кафедри стали конкурси педагогічної майстерності, творчі зустрічі, «круглі столи» та «майстер-класи» з кращими корекційними педагогами міста Харкова та Харківської області, переможцями міських конкурсів «Вихователь року», керівниками закладів освіти, викладачами та студентами інших вищих навчальних закладів.

Кафедра є базовою для викладачів корекційної педагогіки, спеціальної психології, педагогічної майстерності для педагогічних ЗВО І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону. За участю викладачів кафедри щорічно проводяться засідання методичних об'єднань з актуальних питань методичної, корекційно-розвивальної та організаційної роботи у різноманітних формах: «круглі столи», дискусії, творчі зустрічі, «майстер-класи», семінари-практикуми, презентації навчальних посібників і комп'ютерних підручників, перегляд та обговорення навчальних занять, позааудиторних заходів, педагогічної практики тощо.

Пріоритетним напрямом роботи викладачів кафедри корекційної освіти та спеціальної психології Комунального закладу"Харківської гуманітарно-педагогічна академя" Харківської обласної ради є вдосконалення процесу підготовки конкурентоспроможних фахівців.

З метою підвищення наукового рівня викладачів заплановано підготовку науковців із числа викладачів, які є у штаті навчального закладу.

Співробітники кафедри досліджують актуальні проблеми спеціальної освіти:

  • шляхи вдосконалення підготовки фахівців-дефектологів, логопеді в умовах вищої професійної освіти;
  • філософські проблеми спеціальної педагогіки та психології;
  • особистісно-та соціально-орієнтований підхід у навчанні дітей з особливими потребами;
  • вивчення особистості та пізнавальної сфери дітей та підлітків з особливими потребами;
  • технології навчання, виховання та система навчання дітей з особливими потребами;
  • комунікативно-мовленнєва діяльність дітей та підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку;
  • впровадження в практику новітніх технологій (вітчизняних і зарубіжних, в тому числі авторських), навчання, формування та розвитку особистості дітей з особливими потребами.

Кафедра корекційної освіти та спеціальної психології є випускаючою та готує фахівців за спеціальностями Спеціальна освіта, освітній ступeнь «бакалавр», «магістр». Діяльність кафедри спрямована на високоякісну підготовку педагога-дефектолога для роботи в дошкільних, шкільних та соціально-реабілітаційних закладах для осіб з особливими освітніми потребами, у медичних та розвиваючих центрах, у приватних логопедичних кабінетах.

Майбутній фахівець під час навчання оволодіває ґрунтовними знаннями з предметів медичного, психологічного та педагогічного циклів, що дає можливість працювати з дітьми з особливими освітніми потребами в навчально-виховних та реабілітаційних закладах різних типів та індивідуально.

Дисципліни професійної та практичної підготовки, які вивчаються:

Спеціальні методики (Методика організації виховної роботи в спеціальних освітніх закладах. Методика навчання математики. Ручна і образотворча діяльність з методикою та соціально-побутове орієнтування. Методика навчання мові і читанню. Методика викладання дисциплін природничо- георафіного та історичного циклу. Методика навчання фізики і хімії); Педагогіка (загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка); Логодидактика; Логопедичні технології; Дислалія; Ринолалія; Дизартрія, ДЦП; Алалія; Афазія; Порушення та постановка голосу; Порушення темпу мовлення та його корекція; Порушення писемного мовлення та корекція; Загальне недорозвинення мовлення, ФФНМ та його корекція; Корекційна психопедагогіка, практикум з діагностики інтелектуальних порушень; Логопсихологія з психолого-педагогічною діагностикою тощо.

Здобувачі ступенів вищої освіти бакалавр та магістр проходять педагогічну практику в базових спеціальних дошкільних та шкільних закладах освіти, реабілітаційних центрах, мають можливість плідно займатися науковою діяльністю, брати активну участь у наукових конференціях, олімпіадах тощо.