Кафедра іноземної філології

Завідувач кафедри – Бельмаз Ярослава Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедру було створено у 2004 році. Сьогодні освітній процес забезпечують 28 висококваліфікованих викладачів, з-поміж яких 2 доктори пед. наук, 1 професор, 14 кандидатів пед. / філол. наук, доцентів.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: "Практика усного та писемного англійського мовлення", "Фонетика англійської мови", "Граматика англійської мови", "Методика викладання іноземної мови", "Практикум зі стилістики та теорія і практика перекладу", "Лексикологія", "Історія мови", "Країнознавство", "Друга іноземна мова (німецька)", "Друга іноземна мова (французька), "Спецкурс з другої іноземної мови".

Науково-дослідна робота викладачів кафедри пов’язана з розробкою наукової теми: "Удосконалення процесу викладання іноземних мов у контексті професійної підготовки студентів шляхом упровадження новітніх освітніх технологій".

Результати науково-дослідної роботи відображені в низці публікацій у навчально-методичних посібниках та періодичних виданнях.

На кафедрі здійснюється підготовка студентських дипломних робіт з питань англомовного дискурсу в діахронічному та синхронічному аспектах і методики викладання іноземних мов. Керівники: Бельмаз Я.М., Бахмат Л. В., Горовенко О.А., Калашнікова Л. Ю., Кобзєва О. О., Окатьєва І. І., Осова О. О., Панченко В. В., Пікалова А.О.

З метою покращення якості підготовки фахівців кафедра іноземної філології співпрацює з методичним центром "British Council", французькими та німецькими культурними центрами в Україні.

Зворотній зв'язок: inphil.hgpa@gmail.com