Jam Tracks

Minor Chord Jam Tracks

Hard Rock Jam Track (Em Chord, 80bpm)

Em Hard Rock 80bpm.mp3

Light Rock Jam Track (Bm Chord, 88bpm)

Bm Light Rock 88bpm.mp3

Major Chord Jam Tracks

Light Rock Jam Track (A Major Chord, 92bpm)

A Light Rock, 92bpm.mp3

Country Jam Track (C Major Chord, 96bpm)

C Country, 96bpm.mp3

Major Chord Progression Jam Tracks

Light Rock Jam Track (4 measures per chord, 80bpm)

4m G C D G lr 80bpm.mp3

Country Jam Track (4 measures per chord, 84bpm)

4m F C Bb C co 88bpm.mp3

Hard Rock Jam Track (2 measures per chord, 84bpm)

2m A D E A hr 84bpm.mp3

Country Jam Track (2 measures per chord, 88bpm)

2m C G F G co 88bpm.mp3

Minor Chord Progression Jam Tracks

Hard Rock Jam Track (4 measures per chord, 80bpm)

4m Am Dm Am Em hr 80bpm.mp3

Light Rock Jam Track (4 measures per chord, 84bpm)

4m Bm Em Fsm Bm lr 88bpm.mp3

Light Rock Jam Track (2 measures per chord, 84bpm)

2m Em Am Em Bm lr 84bpm.mp3

Country Jam Track (2 measures per chord, 88bpm)

2m Fsm Bm Csm Fsm co 88bpm.mp3