JFBKK NEWเลือกแบบเรียน

เบื้องต้น

ชั้นต้น 1

ชั้นต้น 2

เอกสารเพิ่มเติม

付属教材・資料

2022/05/05

・อัพเดท PPT สำหรับคลาสเรียน ชั้นต้น 1 และ ชั้นต้น 2

และลิสต์คำศัพท์ ชั้นต้น 1