Industrial R&D

Fund Fair

การประชุมที่มีผู้เข้าร่วมครบสามฝ่าย คือ แหล่งทุน นักวิจัย และ ผู้ประกอบการ

โดยแหล่งทุนจะประชาสัมพันธ์ทุนตัวเอง หลังจากนั้นจะเปิดให้มีเวทีให้ผู้ประกอบการได้พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนปัญหากัน โดยมีนักวิจัยและแหล่งทุนให้คำปรึกษา หากการแก้ปัญหานั้นใช้ทุนวิจัยช่วยได้ก็สามารถ matching กันได้ทันที

ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์

  1. ผู้ให้ทุนได้ผู้รับทุนที่เหมาะกับตัวเอง (ทุนแต่ละที่อาจซ้อนทับกันบ้าง แต่ที่ผ่านมา มักประสบปัญหาการขอทุนที่ไม่เหมาะสมกับตัวทุน)
  2. ผู้ประกอบการได้ทราบแหล่งทุนที่มากขึ้น และไม่เสียเวลาเข้ามาฟังเรื่องทุนหลายครั้ง และอาจได้รับคำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหากิจการตัวเองด้วยงานวิจัยด้วย
  3. นักวิจัยอาจได้งานวิจัยและรายได้เสริม นอกจากนี้อาจได้ทุนให้นักศึกษาอีกด้วย
  4. สถาบันการศึกษาได้ผลงานจากอาจารย์ และเป็นผลงานที่แก้ปัญหาให้อุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง ส่งผลดีต่อชื่อเสียงสถาบันและวงการวิจัยไทย

งานที่ผ่านมา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)