Legal

Legal Notice


1. Legal information:

This Website is owned by:

Absolute Realty Ltd.

Jk. Derveniza, bl.35.vh.B. ap.46

Sofia, 1756, Bulgaria

Published 2017 on

www.iboon.eu


2. Intellectual and industrial property:

The intellectual property rights of the Website www.iboon.eu are held by the company Absolute Realty Ltd . The unauthorized reproduction, distribution, commercialization or transformation,

wholly or in part, of the content of www.iboon.eu, except where it is for personal

and private use, constitutes an infringement of the intellectual property rights of Absolute Realty Ltd.


Contact Us: www.iboon.eu | Copyright © Absolute Realty Ltd


1. Правна информация:

Този уебсайт е собственост на:

Абсолютно Имоти ЕООД

Жк. Дървеница, бл.35.вх.Б. aп.46

София, 1756, България

Публикувано 2017 на

www.iboon.eu


2. Интелектуална и индустриална собственост:

Правата върху интелектуалната собственост на Уебсайта www.iboon.eu се съхраняват от дружеството Абсолютно Имоти ЕООД. Неразрешеното възпроизвеждане, разпространение, комерсиализация или преобразуване, изцяло или отчасти, на съдържанието на www.iboon.eu, освен ако не е за лична употреба, представлява нарушение на правата на интелектуална собственост на Абсолютно Имоти ЕООД


Свържете се с нас : www.iboon.eu | Copyright © Абсолютно Имоти ЕООД