Vodní hospodářství

Interní audit v oblasti vodního hospodářství

 • prověření způsobů nakládání s vodami z hlediska jejich souladu s platnými právními předpisy
 • identifikace a vyhodnocení významných aspektů z hlediska vodního hospodářství (rozpory s platnou legislativou, apod.)
 • posouzení ekonomiky vodního hospodářství
 • stanovení priorit opatření k nápravě nevyhovujícího stavu
 • návrh systému řízení v oblasti vodního hospodářství
 • posouzení ekonomických dopadů navrhovaných opatření

Pomoc při řízení podniku v oblasti vodního hospodářství

 • vypracování koncepcí v hospodaření s vodou a čištění odpadních vod
 • zpracování a kontrola dokumentace nezbytné pro nakládání s vodami
 • sledování platnosti příslušných povolení, rozhodnutí a smluv z oblasti vodního hospodářství
 • výpočet poplatků za vypouštění odpadních vod, zpracování poplatkových hlášení a poplatkových přiznání
 • zastupování při jednání s vodohospodářskými orgány
 • vypracování manipulačních a provozních řádů
 • vypracování havarijních plánů

Ověření a sledování kvalitativních parametrů vod

 • jednorázové odběry vzorků povrchových a odpadních vod
 • zajištění režimových a periodických, spojitých, řadových a směsných odběrů vzorků
 • chemické analýzy v akreditovaných laboratořích
 • vyhodnocení kvality vod
 • sledování a vyhodnocování kvality vod (průsaky skládkových vod, průsaky z chovů zemědělských zvířat, úniky látek z průmyslových objektů, apod.)
 • zpracování návrhu opatření

Konzultační služby v oblasti úpravy a čištění vod

 • posouzení efektivnosti a optimalizace, případně návrh technologie úpravy vody
 • posouzení efektivnosti a optimalizace ČOV, případně návrh technologie čištění odpadních vod
 • nezávislé poradenství při výběru dodavatele technologie