Sanace a rekultivace

Sanace ekologických zátěží a rekultivace

Předprojektová a projektová příprava

 • průzkum dotčených území
 • technicko-ekonomické studie sanačních a rekultivačních prací, posouzení variant řešení
 • návrh nejefektivnější varianty technického řešení
 • zpracování prováděcího projektu a další nezbytné dokumentace
 • zastupování před orgány státní správy při schvalovacím řízení

Realizace sanačních a rekultivačních prací

 • sanace znečištění zemin, stavebních konstrukcí, půdního vzduchu, podzemní vody s využitím nejmodernějších technologií
 • rekultivace skládek a devastovaných území
 • zamezení dalšího šíření znečištění
 • zneškodnění odpadů vzniklých v souvislosti se sanačními a rekultivačními pracemi
 • instalace sanačních zařízení a technologické zkoušky
 • dodávky a provoz sanační technologie
 • odborný dozor a řízení sanačních a rekultivačních prací

Monitoring sanačních a rekultivačních prací

 • návrhy a vybudování monitorovacích systémů
 • monitoring účinnosti a efektivnosti sanačních prací
 • posouzení sanační technologie z hlediska její vhodnosti, funkčnosti a účinnosti
 • následný monitoring po realizaci sanačních a rekultivačních prací