Geologie a hydrogeologie

Hydrogeologické posudky a studie

 • pro účely vodoprávního řízení
   • posudky pro povolení k nakládání s vodami (odběr a jiné užívání podzemních vod, vypouštění odpadních vod, apod.)
   • posudky pro povolení ke zřízení, změnám či zrušení vodohospodářských děl (např. studny)
   • posudky pro udělení souhlasu ke stavbám, zařízením příp. činnostem dle vodního zákona
 • posouzení možných střetů zájmů
 • optimalizace využití stávajících vodních zdrojů
 • studie vlivů antropogenních zásahů na režim podzemních vod, apod.

Hydrogeologické práce pro zajištění zdrojů podzemních vod

 • rešerše dostupných podkladů a posouzení možnosti zajištění vodního zdroje v dané lokalitě včetně ekonomického zhodnocení
 • zpracování podkladů nezbytných k zahájení díla (projekt hydrogeologických prací,...) včetně jejich projednání s příslušnými orgány státní správy
 • zajištění realizace jímacích vrtů a studní
 • zpracování podkladů pro vodoprávní řízení
 • návrhy a revize ochranných pásem vodních zdrojů

Ověření a sledování kvalitativních a kvantitativních parametrů podzemních vod

 • odběry vzorků podzemní vody
 • analýzy v akreditovaných laboratořích
 • hydrodynamické zkoušky

Zajištění komplexních geologických služeb pro posouzení a realizaci investičního záměru

 • hydrogeologie
 • inženýrská geologie
 • radonový průzkum
 • geofyzikální měření