Odpadové hospodářství

Interní audit v oblasti nakládání s odpady

 • prověření způsobů nakládání s odpady z hlediska jejich souladu s platnými právními předpisy
 • identifikace a vyhodnocení významných aspektů z hlediska odpadového hospodářství (rozpory s platnou legislativou, apod.)
 • posouzení ekonomiky odpadového hospodářství
 • stanovení priorit opatření k nápravě nevyhovujícího stavu
 • návrh systému řízení v oblasti optimálního nakládání s odpady
 • posouzení ekonomických dopadů navrhovaných opatření

Pomoc při řízení podniku v oblasti produkce odpadů a nakládání s odpady

 • zpracování a revize programů odpadového hospodářství
 • zpracování a kontrola dokumentace v oblasti odpadového hospodářství
 • vnitřní směrnice a pokyny pro nakládání s odpady
 • evidence odpadů (v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcími vyhláškami)
 • hlášení o produkci odpadů
 • zařazování odpadů podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů
 • evidenční listy (při přepravě nebezpečných odpadů)
 • identifikační listy nebezpečných odpadů
 • provozní řády skladu nebezpečných odpadů
 • provozní řády zařízení ke zneškodňování odpadů
 • provozní řády zařízení k úpravě nebezpečných odpadů

Nezávislé poradenství v oblasti optimální produkce a likvidace odpadů

 • poradenství v oblasti optimálního nakládání s odpady
 • minimalizace vzniku odpadů
 • zajištění zneškodňování odpadů
 • zprostředkování využití odpadů
 • ekonomický rozbor variant zneškodňování odpadů