Ekologický audit

Audit ekologické zátěže a ekologických závazků

pro posouzení vhodnosti investičního záměru (budování infrastruktury, průmyslových zón, průmyslových objektů, apod.)

při změně vlastnických vztahů k nemovitostem (významný podklad při prodeji, nákupu a dalších formách transformace nemovitostí ve vztahu k dřívějším činnostem)

 • zhodnocení dodržování platných právních předpisů v oblasti životního prostředí
 • zhodnocení předchozího využití území z pohledu možné ekologické zátěže
 • využití archivních leteckých snímků
 • průzkum ekologické zátěže pozemků a objektů
 • posouzení stávajících ekologických závazků
 • návrh finančního ohodnocení případných ekologických závazků a ekologické zátěže
 • návrh nápravných opatření


Interní ekologický audit

hodnocení souladu s legislativou v oblasti životního prostředí, environmentálního chování podniku, apod.

 • posouzení dodržování platných právních předpisů v oblasti životního prostředí
 • vyhodnocení případných nesouladů s platnou legislativou v oblasti životního prostředí
 • identifikace a vyhodnocení významných aspektů činností, výrobků a služeb ve vztahu k životnímu prostředí
 • určení nejzávažnějších aspektů ve vztahu k životnímu prostředí
 • stanovení priorit opatření k nápravě nevyhovujícího stavu
 • návrh postupu nápravných opatření
 • návrhy systému řízení podniku z hlediska ochrany životního prostředí