หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หอจดหมายเหตุเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งประวัติพัฒนาการ และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการจัดระบบและบริหารงานจดหมายเหตุให้เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งในด้านการประเมินคุณค่าและกำหนดอายุเอกสาร การจัดหาและรับมอบ การวิเคราะห์ และจัดระบบ การจัดทำเครื่องมือช่วยค้น การอนุรักษ์ และจัดเก็บรักษาให้คงอยู่ถาวรตลอดไป การบริการเพื่อการศึกษาค้นคว้า และการเผยแพร่พื่อให้หอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดทั้งด้านงานบริหาร และด้านการศึกษาอย่างกว้างขวาง ตลอดทั้งมีบทบาทสำคัญต่อการปลูกฝัง ความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจ และการรู้จักสืบทอดประเพณีอันดีงามของสถาบันให้สืบทอดแก่คนรุ่นหลังอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติพัฒนาการ และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันหอจดหมายเหตุเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางปัญญาที่ครอบคลุมข้อมูลจดหมายเหตุ 4 กลุ่มหลัก คือ เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เอกสารเกี่ยวกับจีน และเรื่องท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการตลอดทั้งข้อมูลภาพถ่ายเก่าเกี่ยวกับสมุทรปราการ จัดนิทรรศการเผยแพร่เกียรติประวัติของสถาบัน จัดกิจกรรมอภิปรายสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภารกิจของหอจดหมายเหตุต่อทุกส่วนงาน และต่อประชาคมของมหาวิทยาลัย ให้มีความตระหนักในคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุ และรู้จักนำข้อมูลเอกสารในหอจดหมายเหตุไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน ต่อชุมชน และต่อสังคมอย่างแพร่หลาย โดยให้บริการค้นคว้า ยืม และอ่านภายในห้องอ่าน บริการยืมเพื่อการใช้อ้างอิงแก่หน่วยงานเจ้าของเอกสาร บริการสืบค้นจากระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ บริการนำชมหอจดหมายเหตุ บริการศึกษาค้นคว้าข้อมูลภาพและเอกสารเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ไทย-จีนเชื่อมโยงทางสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม


นิทรรศการ น้อมรำลึก
ในหลวงรัชกาลที่ ๙

นิทรรศการ "มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเนิทรรศการ "มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ ๙" ฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9"

หอเกียรติยศ

หอเกียรติยศ รวบรวมข้อมูลประวัติ และผลงานบุคคลสำคัญต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาพเล่าเรื่อง

ภาพพร้อมคำบอกเล่าถึงที่มา เอกลักษณ์ ประวัติ และความหมายของสถานที่ต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

บทสัมภาษณ์ แพทย์หญิง กรรณิการ์ ตันประเสริฐ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1
  • ช่วงยุคแรก พ.ศ. 2485 - 2524 โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียว

  • ช่วงยุค 2 พ.ศ. 2524 - 2534 วิทยาลัยหัวเฉียว

  • ช่วงยุค 3 พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ