NAM MÔ NHƯ LAI TẠNG PHẬT TÍNH

NGUYỆN ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP KHÔNG CÙNG TẬN

QUY Y PHẬT, QUY Y PHÁP, QUY Y TĂNG !

Đệ tử hỏi: Bạch Sư phụ, con nghe sư phụ thuyết giới vào lúc giữa tháng hay cuối tháng và thường bảo con "siêng học Kinh Luật Luận kính giữ đừng có buông lung", nhưng khi con học Kinh Luật Luận lại có Thầy nói con là đi "chân không chạm đất", con không hiểu xin Sư phụ giảng dạy cho con hiểu.

Sư phụ nói: Sao lại có Thầy nào lại đi nói như vậy bao giờ? Trừ khi Thầy đó chưa từng nghe thuyết giới hay đọc giới. Ngay cả cư sĩ thọ 5 giới còn phải "siêng học Kinh Luật Luận kính giữ đừng có buông lung" nữa cơ mà, huống hồ là một Sa di ni đã thọ 10 giới như con mà không học thì biết gì để tu !

Đệ tử nói: Bởi vậy con mới thắc mắc hỏi Sư phụ !

Sư phụ nói: Thầy nào nói như vậy là không hiểu rồi, bởi vì khi con mới phát tâm xuất gia chưa biết chi mô mà Thầy Bổn sư của con đã bắt con là phải học, phải đọc tụng Kinh (chú) Lăng Nghiêm rồi ! Kinh (chú) Lăng Nghiêm đối với con lúc đó không phải là khó hiểu khó nuốt lắm hay sao ? Sư phụ thấy nếu theo ý của Thầy nào đó nói như vậy thì con đã "chân đi không chạm đất" từ lúc chưa cạo tóc rồi !