Tâm không điên đảo là Phước, Niệm Phật vãng sanh là Huệ.

Tứ vật dụng mà ta được Tín thí cúng dường ngày hôm nay là do vì ta nhờ vào ÂN LỚN CỦA ĐỨC PHẬT mà có được để nuôi sống Pháp thân Huệ mạng ! Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Thị Hiện Ngũ Trược Ác Thế Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tịnh tài CÚNG DƯỜNG xin Thí chủ chuyển vào số Tài Khoản dưới đây:

LAM NGUYEN

IBAN: DE74 5775 1310 1000 4325 65

BIC: MALADE51AHR

BLZ: 577 513 10