Föreningen Köpstadsö gamla skolhus

Föreningen Köpstadsö gamla skolhus har till ändamål för sin verksamhet att äga och förvalta de på samfälld mark, den så kallade skolhustomten, belägna Kössöhuset, Skolhuset och tillhörande uthus till gagn för verksamheter gemensamma för de på Köpstadsö boende.

På Köpstadsö bedrevs från 1900-talets början fram till 1955 skolundervisning i ett skolhus, beläget på den samfällda skolhustomten.

Öborna hade själva bekostat och byggt huset. Byggnaden övergick relativt snart i Styrsö kommuns ägo.

Sedan skolverksamheten upphört, överlät Styrsö kommun 1958 skolhuset till de bofasta på Köpstadsö med förslaget, att de skulle skapa en organisation eller stiftelse för att äga och förvalta huset.

Någon urkund, något förordnande eller några stadgar, som reglerar förvaltningen synes emellertid inte ha upprättats.

I syfte att avhjälpa detta och åstadkomma en juridisk person för den framtida förvaltningen av skolhuset antogs stadgar vid ett konstituerande möte söndagen den 21 oktober 2001 i skolhuset på Köpstadsö.

Näckviken, höst, solnedgång