ทุนวิจัย บพท.66

บทสรุปงานวิจัย บพท. 66

บทสรุปงานวิจัยการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางองค์ความรู้แบบสาธารณะเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ 


บรรยากาศส่วนหนึ่งในงานพิธีปิดโครงการวิจัย พิธีปิดโครงการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ ห้องออดิทอเรี่ยม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

การเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่

บรรยากาศการการเสวนาทิศทางการขับเคลื่อน

พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 


ความน่ารักของท่าน ศธจ. ที่ให้เกียรติทีมนักวิจัย ม.ฟาร์ฯ ด้วยการนำเสนอผลงานของพวกเราผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และทุกครั้งที่มีโอากส สอดคล้องกับความตั้งใจของพวกเราที่ต้องการขับเคลื่อนงานทางด้านการศึกษาจริง ๆ  ทั้งในส่วนพื้นที่นวัตกรรม และส่วนของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านข้าร่วมพิธีปิดโครงการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ ห้องออดิทอเรี่ยม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เรื่อง   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสรุปผลโครงการวิจัยฯ

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ครู และผู้ที่สนใจ


      ตามที่ ได้มีการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ (สกร.) และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ศธจ.) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสักทอง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ และสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การสร้างสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนต์ที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่บนแพลตฟอร์มกลางแบบสาธารณะเพื่อการบริหารระบบการจัดการสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัลที่พัฒนาร่วมกัน บัดนี้ทางทีมงานวิจัย ได้ขับเคลื่อนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการพัฒนาต้นแบบของแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบสาธารณะที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการจัดงานสรุปผลโครงการวิจัยขึ้น ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดให้เกียรติเข้าร่วมในงานสรุปผลโครงการวิจัยการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลาง องค์ความรู้แบบสาธารณะเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยมหาวิทยาลัยฯ จะสนับสนุนค่าเดินทางและที่พัก ดังรายละเอียดด้านล่าง นี้ หรือติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ (อ.หนุ่ย) โทรศัพท์มือถือ 089-2640250

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : เพื่อสุ่มรับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม

ตารางกิจกรรม (อัพเดท 20 มิถุนายน 2567)

09:00 - 09:05 น.

กล่าวต้อนรับแนวทางความร่วมมือของมหาวิทยาลัย

09:10 - 09:30 น.

บทสรุปชุดโครงการวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางองค์ความรู้แบบสาธารณะเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ 

09:30 – 9:45 น.

นำเสนอ Digital Learning Platform แพลตฟอร์มกลางสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งการใช้งานจริงผ่านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม

09:45 - 10:45 น.

การแลกเปลี่ยนเรียนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการขยายผล (ท่านละ 8 นาที)

 

10:30 -10:50 น รับประทานอาหารว่าง

 

10:50 - 11:00 น.

การแลกเปลี่ยนเรียนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการขยายผล (ท่านละ 8 นาที) ต่อ

 

 

11:10 -11:20 น.

ทิศทางและแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานของ บพท.

11:20 - 11:30 น.

ทิศทางและแนวทางการประเมินผลตอบแทนเชิงสังคมของโครงการวิจัย


11:30 - 11:40 น.

ทิศทางและแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานของ สกร.จังหวัดเชียงใหม่

11:40 – 11:50 น.

ทิศทางและแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานของ ศธจ.จังหวัดเชียงใหม่

11:50 – 12:00 น.

·       สรุปประเด็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและกิจกรรม

·       สุ่มมอบของที่ระลึกผู้เข้าร่วมงานที่ร่วมกิจกรรม การ Upload สื่อการเรียนการสอนดิจิทัลคอนเทนต์

·       ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 


สุ่มมอบของที่ระลึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษ : สุ่มรับของที่ระลึกร่วมงาน โดยผู้มีสิทธ์ในการสุ่มจะต้องมี URL สื่อการสอนของตัวเองผ่าน youtube จำนวน 1 สื่อ

ของรางวัล 

Western Digital HDD 2 TB External Harddisk ฮาร์ดดิสพกพา รุ่น My Passport ความจุ WD 2 TB USB 3.2 Gen 1 เพื่อให้ครูมีอุปกรณ์บันทึกไฟล์สื่อการสอน จำนวน 2 รางวัล ดังนี้รูปแบบการจับรางวัล 

ลุ่มด้วยแอปพลิเคชั่นโดยจะนำรายชื่อของทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น โดยจะตัดชื่อเวลา 10:30 น. (โดยกิจกรรมจะอยู่ในช่วงเวลา นำเสนอ Digital Learning Platform แพลตฟอร์มกลางสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งการใช้งานจริงผ่านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม ของ อ.หนุ่ย นะครับ)สงวนสิทธิ์ของรางวัลเฉพาะ ครูและบุคลาการทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น


การตัดสินของคณะกรรมการจัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

  การสนับสนุนงบประมาณ ค่าเดินทาง


กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยนะครับ

แนะนำที่พัก : The Room Chiang Mai Hotel 


ข้อมูลสำหรับออกใบกำกับภาษี

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

เลขผู้เสียภาษี 0994000434898

053 -201-800


สถานที่จัดการประชุม

ห้องออดิทอเรี่ยม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
และการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางองค์ความรู้แบบสาธารณะเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่

เป็นการดำเนินงานที่มีทุนงานวิจัยเดิมจากชุดโครงการวิจัยระบบสนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนนอกระบบในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามสัญญารับทุนเลขที่ A15F640045  โดยมีวัตถุประสงค์ตามโครงการย่อย ดังนี้

การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแบบสาธารณะเพื่อการบริหารระบบการจัดการสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล

การขับเคลื่อนความร่วมมือแบบไตรภาคีเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

เราเชื่อว่างานวิจัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และจะทำให้ครูมีเวลาสอนที่มากขึ้น

มีการพบปะพูดคุยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวนหลายครั้งในแต่ละหน่วยงาน เพื่อตกผลึกแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน จะทำให้เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคีที่เป็นทางการ มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13:30 ณ ห้องประชุมสักทอง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่ (สกร.) และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ศธจ.) ในการร่วมดำเนินงานภายใต้ ชุดโครงการวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางองค์ความรู้แบบสาธารณะเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การสร้างสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนต์ที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่ บนแพลตฟอร์มกลางแบบสาธารณะเพื่อการบริหารระบบการจัดการสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัลที่พัฒนาร่วมกัน

รายละเอียดชุดโครงการวิจัย

ชุดโครงการ การขับคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางองค์ความรู้แบบสาธารณะ
เพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์ 

โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแบบสาธารณะเพื่อบริหารระบบการจัดการสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล


โครงการย่อยที่ 3 การสร้างขับเคลื่อนความร่วมมือแบบไตรภาคีเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่


นวัตกรรมเชิงระบบที่ใช้ในการขับเคลื่อน 

ในการขับเคลื่อนระบบการเรียนรู้ของผู้เรียน กศน. และ ศธจ. โดยภาพรวมจะมีการขับเคลื่อนงานเชิงระบบใช้แนวคิดนวัตกรรมเชิงระบบ MCLELP  เป็นนวัตกรรมเชิงระบบกลไกความร่วมมือและการพัฒนาบุคคลากร ประกอบด้วย