ทุนวิจัย บพท.66

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
และการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางองค์ความรู้แบบสาธารณะเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่

เป็นการดำเนินงานที่มีทุนงานวิจัยเดิมจากชุดโครงการวิจัยระบบสนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนนอกระบบในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามสัญญารับทุนเลขที่ A15F640045  โดยมีวัตถุประสงค์ตามโครงการย่อย ดังนี้

การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแบบสาธารณะเพื่อการบริหารระบบการจัดการสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล

การขับเคลื่อนความร่วมมือแบบไตรภาคีเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

เราเชื่อว่างานวิจัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และจะทำให้ครูมีเวลาสอนที่มากขึ้น

มีการพบปะพูดคุยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวนหลายครั้งในแต่ละหน่วยงาน เพื่อตกผลึกแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน จะทำให้เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคีที่เป็นทางการ มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13:30 ณ ห้องประชุมสักทอง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่ (สกร.) และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ศธจ.) ในการร่วมดำเนินงานภายใต้ ชุดโครงการวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางองค์ความรู้แบบสาธารณะเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การสร้างสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนต์ที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่ บนแพลตฟอร์มกลางแบบสาธารณะเพื่อการบริหารระบบการจัดการสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัลที่พัฒนาร่วมกัน

รายละเอียดชุดโครงการวิจัย

ชุดโครงการ การขับคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางองค์ความรู้แบบสาธารณะ
เพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์ 

โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแบบสาธารณะเพื่อบริหารระบบการจัดการสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล


โครงการย่อยที่ 3 การสร้างขับเคลื่อนความร่วมมือแบบไตรภาคีเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่


นวัตกรรมเชิงระบบที่ใช้ในการขับเคลื่อน 

ในการขับเคลื่อนระบบการเรียนรู้ของผู้เรียน กศน. และ ศธจ. โดยภาพรวมจะมีการขับเคลื่อนงานเชิงระบบใช้แนวคิดนวัตกรรมเชิงระบบ MCLELP  เป็นนวัตกรรมเชิงระบบกลไกความร่วมมือและการพัฒนาบุคคลากร ประกอบด้วย