Day 1

EMBL Heidelberg to Freiburg

189 km - 1 567 m

Freiburg, Germany