Ekologie

V rámci služeb v oblasti ekologie je naším hlavním cílem odstranění znečištění z horninového prostředí (zemina, podzemní voda) nebo omezení jeho vlivu na životní prostředí. Toto uskutečňujeme prostřednictvím vhodných metod na základě podrobného zhodnocení místních poměrů. Způsob a rozsah provedených prací vychází ze skutečností zjištěných v rámci realizace a vyhodnocení předchozích průzkumů.

Naší specializací jsou v rámci ekologie především:

Ekologický audit

Ekologický audit je objektivní posouzení míry souladu ekologických parametrů s požadavky vyplývajícími z platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí. Jeho součástí je i vyhodnocení potencionálních rizik z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Jeho základním cílem je pak umožnit jeho zadavateli vyhnout se budoucím finančním ztrátám vyplývajících z nedostatečného vyhodnocení úrovně a charakteru ekologických rizik a následného odstraňování škod na životním prostředí.

Provádíme ekologické audity pro posouzení vhodnosti investičního záměru(budování infrastruktury, průmyslových zón, průmyslových objektů, apod.), při změně vlastnických vztahů k nemovitostem a ekologické audity jako součást privatizačních projektů prováděných podle zákona č. 92/1991 Sb., doplněného zákonem č. 92/1992 Sb. a zákonem č. 244/94, ve znění pozdějších předpisů, dle Metodického pokynu MŽP ČR a MSNMP ČR k § 6 a zákona č. 92/1992 Sb. a podle postupů Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj.

Zpracováváme také interní ekologické audity sloužící k hodnocení souladu s legislativou v oblasti životního prostředí, environmentálního chování podniku, apod.

Analýza rizika

Cílem analýzy rizika je charakterizovat existující a potenciální rizika plynoucí z existence ekologické zátěže pro životní prostředí a na základě posouzení jejich závažnosti navrhnout cílové parametry nápravných opatření. Jedná se zejména o riziko poškození zdraví člověka a složek životního prostředí.

Zpracováváme jak samotnou analýzu rizika plynoucího z činnosti, technologie nebo ekologické zátěže, tak i takzvané „hodnocení životního cyklu“ nebo-li Life-Cycle Assessment (LCA), v jehož rámci hodnotíme působení výrobních procesů a jejich produktů na životní prostředí.

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti se zpracovává v případě starých ekologických zátěží velkého rozsahu nebo v případě problematických způsobů sanace, kdy je nutné posoudit z technického a ekonomického hlediska různé varianty postupu sanace a použitých technologií s ohledem na specifické podmínky lokality. Cílem studie proveditelnosti je výběr optimálního sanačního zákroku, který za přijatelné finanční prostředky a v požadovaných termínech bude schopen naplnit podmínky uvedené v rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

Součásti studie proveditelnosti mimo jiné je:

identifikace známých řešení/technologií – výčet známých řešení a technologií, s uvedením názvu, principu technologie, popisu, kapacity, energetické a surovinové náročnosti, náročnosti na obsluhu a údržbu, referencí o jejím použití v praxi, vlivu na životní prostředíposouzení rizik jednotlivých řešení

posouzení dostupných informací o zvolené technologii, vliv na provoz podniku, legislativní rámec a potřebná povolení, zájem orgánů státní správy, zájem veřejnosti

určení mimoekonomických efektů jednotlivých řešení – schopnost řešení dosáhnout cílových limitů, využití kapacity technologie, rizika řešení, délka trvání nápravného opatření, požadavky na nakládání s odpady, spotřeba surovin, energie a jejich dosažitelnost, požadavky na monitoring, bezpečnost práce a ochrana zdraví

určení ekonomického efektu jednotlivých řešení – kalkulace ceny jednotlivých variant řešení

integrace znalostí a výběr řešení

V odůvodněných případech může být součástí studie přiměřené ověření navrhované technologie

Průzkum znečištění

Námi prováděné průzkumy znečištění jsou zpravidla zaměřeny na hodnocení stavu horninového prostředí, podzemní a povrchové vody, půdního vzduchu či ovzduší. Podle cílů řešené problematiky je průzkum znečištění prováděn buď samostatně nebo je často součástí větších celků jako jsou ekologické audity, analýzy rizik, průzkumy pro zakládání staveb nebo hydrogeologické průzkumy a posudky.

Odpady

Zprostředkováváme službu spočívající v ekologické likvidaci veškerých odpadů a to včetně odpadů kategorie N – nebezpečné odpady, s komplexním logistickým řešením. Samozřejmostí je ekologická a bezpečná likvidace těchto odpadů včetně zpracování zákonem stanovené dokumentace

Sanace

Sanaci horninového prostředí zajišťujeme vždy kompletně, tedy včetně projektování, předsanační přípravy a vlastní realizace sanace.

V rámci předsanační přípravy se zaměřujeme zejména na:

instalaci sanačních zařízení a technologické zkoušky

pilotní testy (jsou prováděny za účelem ověření vhodnosti a účinnosti vybraných sanačních technologií v podmínkách konkrétní lokality)

poloprovozní zkoušky (jsou prováděny pro optimalizaci provozních parametrů zvolené sanační technologie v daných podmínkách)

zpracování provozní dokumentace

V průběhu realizace samotné sanace pak provádíme:

sanaci znečištění zemin, stavebních konstrukcí, půdního vzduchu a podzemní vody

dodávku a provoz sanační technologie

enkapsulační či stabilizační opatření k zamezení dalšího šíření znečištění

zneškodnění odpadů vzniklých v souvislosti se sanačními pracemi

odborný dozor a řízení sanačních prací

Na straně investora často vystupujeme v rámci sanací jako technický dozor, případně poskytujeme rozsáhlé supervizní služby.

Monitoring stavu životního prostředí

Monitoring stavu životního prostředí se zaměřením na povrchové vody, podzemní vody, pracovní prostředí a ovzduší je koncipován ke splnění stanovených environmentálních cílů a lze jej rozdělit do několika základních typů:

situační monitoring – jedná se o plošný monitoring podzemních vod pokrývající širší území nebo dostatečný počet vodních toků, se zaměřením na režimní kvalitativní a kvantitativní změny

provozní monitoring – určený pro složky životního prostředí, které byly identifikovány na základě hodnocení jejich ovlivnění nebo průzkumného (inspekčního) monitoringu jako rizikové

průzkumný monitoring – prováděný po omezenou dobu ke zjištění příčin mimořádných indícií nebo k upřesnění velikosti dopadů havarijního znečištění

sanační monitoring – navrhovaný po omezenou dobu k ověření účinnosti realizovaných nápravných opatření

posanační monitoring – prováděný po omezenou dobu k ověření stálosti dosažených sanačních parametrů ukončených nápravných opatření