JUHATUS

Maret Suuroja (president)
Kairit Kolsar (asepresident)
Kati Simpson (asepresident)
Mari-Liis Jõõts (peasekretär)
Tarmo Kuub (laekur)
Angelika Sokolova (juhatuse liige)
Mari Remmelgas (juhatuse liige)
Triin Aasmaa Gomes (juhatuse liige)

EETILISE TEGEVUSE PÕHIMÕTTED

Aluseks on Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastuvõetud dokument “Vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtted”.

 

Eesti Selts Belgias lähtub oma tegevuses alljärgnevatest eetilise tegevuse põhimõtetest.

 

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. Eesti Seltsil Belgias on selge ja arusaadav missioon. Eesti Selts Belgias järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

2. Eesti Selts Belgias väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Eesti Selts Belgias kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

3. Eesti Selts Belgias kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

4. Eesti Selts Belgias peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

5. Eesti Selts Belgias püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

6. Eesti Selts Belgias, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

 

Kodanikujulgus ja hoolivus

7. Eesti Selts Belgias ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

8. Eesti Selts Belgias, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

9. Eesti Selts Belgias ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

 

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

10. Eesti Selts Belgias kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

11. Eesti Selts Belgias lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

 

Vastutus ja aruandmiskohustus

12. Eesti Selts Belgias annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

13. Eesti Selts Belgias peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

14. Eesti Selts Belgias avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

 

Avatus ja läbipaistvus

15. Informatsioon Eesti Selts Belgias missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.

16. Eesti Selts Belgias suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

17. Eesti Selts Belgias on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

 

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

18. Eesti Selts Belgias on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

 19. Eesti Selts Belgias ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

 

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

20. Eesti Selts Belgias peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

21. Eesti Selts Belgias austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

 

Sallivus

22. Eesti Selts Belgias tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

23. Eesti Selts Belgias ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.