Edukacja Globalna

Uczniowie naszej szkoły od czterech lat realizują różnorodne działania i podejmują szereg aktywności poszerzających wiedzę z zakresu Edukacji Globalnej.

W roku szkolnym 2013/2014 przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego “Szkoły Humanitarnej”, który był elementem większego programu realizowanego pod nazwą "Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności". W ramach projektu prowadziliśmy zajęcia z zakresu edukacji globalnej na różnych przedmiotach oraz realizowaliśmy projekt Rośnij zdrowo z PLONem. Za naszą aktywność podejmowaną w ramach projektu zostaliśmy uhonorowani certyfikatem nadającym naszej szkole tytuł „SZKOŁY HUMANITARNEJ”.

W kolejnych latach nasi uczniowie również aktywnie uczestniczyli w licznych działaniach związanych z budowaniem świadomości na temat edukacji globalnej, takich jak Światowy Dzień Wody, Tydzień Edukacji Globalnej, czy Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu.

Działania naszych uczniów w zakresie propagowania idei edukacji globalnej zostały docenione w ogólnopolskim konkursie “Szkoła Globalna - szkołą rozwoju”. Reprezentacja szkoły odebrała WYRÓŻNIENIE - CERTYFIKAT oraz została nagrodzona udziałem w wizycie studyjnej w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do VI edycji projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji "Edukacja globalna.Liderzy edukacji na rzecz rozwoju" i będziemy starać się o przyznanie naszej szkole certyfikatu Szkoły Liderów Edukacji Globalnej.


Tydzień Edukacji Globalnej

W 2017 roku odbyła się już 19 edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej.

Wydarzenie obchodzone było w tym roku w dniach 18 – 26 listopada.

Tegoroczne hasło brzmiało Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!?

Hasło Tygodnia Edukacji Globalnej wybierane jest na corocznym spotkaniu Sieci Koordynatorów i Koordynatorek Edukacji Globalnej, działającej przy Centrum Północ-Południe Rady Europy. Na wybór tego właśnie tematu wpłynęła potrzeba dalszej promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ. Cele w tym roku obchodziły swoje drugie urodziny. Czas mija szybko, a społeczność międzynarodowa ma nadal bardzo dużo do zrobienia, by zbliżyć się do realizacji 17 Celów, zapisanych w tak zwanej „Agendzie 2030″.

Cele Zrównoważonego Rozwoju:

 • Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
 • Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
 • Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
 • Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
 • Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
 • Cel 6: Zapewnić wszystkim ludzim dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
 • Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
 • Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzyjny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
 • Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
 • Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
 • Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
 • Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
 • Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
 • Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
 • Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
 • Cel 16: Promować pokojowe i inkluzyjne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
 • Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wizyta wolontariuszki z Peru w SP 14 Kielce

W ramach Programu ORE Liderzy Edukacji Globalnej naszą szkołę odwiedziła wolontariuszka Agata Jaworska, która pracowała w Peru. Spotkanie to wpisywało się w coroczny Tydzień Edukacji Globalnej.

Opowiedziała o swoim pobycie i pracy wolontariusza z dziećmi w świetlicach i szkołach.

Korzystając z prezentacji multimedialnej oraz zdjęć i filmu przedstawiła uczniom SP Nr 14 oraz Gimnazjum nr 17 w Kielcach położenie geograficzne, krajobraz, barwy narodowe, kulturę oraz styl życia i jedzenie mieszkańców Peru.

Uczniowie wskazywali podobieństwa i różnice między Polską a Peru. Zadawali wiele ciekawych pytań między innymi o rolę kobiet, o ilość osób w przeciętnej rodzinie, o najbardziej znane tańce. Pani Agata udzielała interesujących i wyczerpujących odpowiedzi.

Zapraszamy do obejrzenia relacji.

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ W NASZEJ SZKOLE

Warsztaty czytelnicze dla klas młodszych

Rozgrywki międzyklasowe

MEMO- Cele Zrównoważonego Rozwoju

Wystawa - "Każde dziecko chce się uczyć"

Warsztaty- DRUGIE ŻYCIE DŻINSÓW

warsztaty prowadziła Marzena Tuchowska

Warsztaty plastyczne w klasie 2d- poznajemy na czym polega sprawiedliwy handel- Fair Trade.

Zajęcia prowadziła Agnieszka Żubrowska - Ból