Contact

Meeting Committee

We hope you enjoy the meeting programs!

Hitoshi Araki, Ph.D.

Committee chair

Professor, Hokkaido Univ.

Michio Kondoh, Ph.D.

President

Professor, Tohoku Univ.

Toshifumi Minamoto

Vice President; Managing Director

Associate Professor, Kobe Univ.

Hideyuki Doi

University of Hyogo

Akihide Kasai

Professor, Hokkaido Univ.

Hiroki Yamanaka

Associate Professor, Ryukoku Univ.

Yuki Minegishi, Ph.D.

Associate Professor, The University of Tokyo

Reiji Masuda

Professor, Kyoto Univ.

Teruhiko Takahara

Associate Professor, Shimane Univ.

Satoquo Seino

Associate Professor, Kyushu Univ.

Yuka Ikoma

Secretariat, The eDNA Society

Yukiko Kobayashi

Secretariat, The eDNA Society


・The other committee members

Masaki Miya, Satoshi Yamamoto, Wataru Iwasaki, Noriyuki Koizumi, Natsuko Imafuji, Keigo Nakamura, Masatoshi Hori, Kimiko Uchii

・Sapporo local committee members

Takashi Kanbe, Yumi Kobayashi, Shoko Inoue, Kazuya Fujii, Takashi Mitsuzuka, Junjiro Negishi, Shunsuke Utsumi, Kousuke Ikeda


Meeting Office