กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (DEPARTMENT OF ACADEMIC SUPPORT)

หัวข้อเด่น

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

(Initial Review)

การยื่นแก้ไขตามมติกรรมการ

(Re-submission)

การขอต่ออายุในการเก็บข้อมูล 1 ปี

(Continuing)