Serwis

SERWIS KOMPUTEROWY

Sklep przyj­muje zle­ce­nia naprawy sprzętu komputerowego oraz wyda­je sprzęt po napra­wie:

 • od ponie­działku do piątku w godzi­nach 09.00-17.00

 • w soboty w godzinach 9.00-13.00

DOSTARCZENIE SPRZETU KOMPUTEROWEGO DO SERWISU KURIEREM (ser­wis wysyłkowy)

 • W celu wysła­nia sprzętu do ser­wisu należy skon­tak­to­wać się z obsługą serwisu.

 • W wyniku kon­taktu uzy­skają Pań­stwo Nr RMA.

 • Koszt dostar­cze­nia pro­duktu do punktu ser­wi­so­wego oraz prze­syłki po napra­wie ponosi zgłaszający.

 • Sprzęt na czas trans­portu powi­nien być nale­ży­cie zabez­pie­czony, tak aby nie uległ uszko­dze­niom mecha­nicz­nym, wstrzą­som i zabrudzeniu.

 • Ser­wis nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za uszko­dze­nia pro­duktu powstałe w trak­cie trans­portu do ser­wisu wyni­kłe z nie­wła­ści­wego zabezpieczenia.


Sprzęt do naprawy należy prze­sy­łać na adres:

F.H.U. Sky Line

ul. Nurska 33

07-320 Małkinia Górna


Pro­ce­dura wysy­ła­nia sprzętu do serwisu.

 1. Klient kon­tak­tuje się z ser­wi­sem.

 2. Serwis okre­śla wstępny kosz­to­rys i przy­bli­żony czas reali­za­cji naprawy kom­pu­tera / lap­topa, oraz nadaje numer RMA.

 3. Klient wysyła sprzęt do ser­wisu wraz z ozna­cze­niem RMA na prze­syłce, oraz opi­sem (obja­wami) uszko­dze­nia.

 4. Serwis przyj­muje sprzęt, a następ­nie doko­nuje dokład­nej dia­gno­styki uszko­dze­nia.

 5. Klient zostaje poin­for­mo­wany o dokład­nej cenie naprawy.

 6. Sprzęt tra­fia do naprawy ser­wi­so­wej.

 7. Serwis uma­wia ter­min ode­sła­nia sprzętu i roz­li­cze­nia usługi.

 8. Sprzęt powraca do klienta wraz z gwa­ran­cją oraz Fak­turą Vat .