Цифрово училище

Програма Еразъм +, КД 1, 

Сектор „Училищно образование“,

Проект с номер 2021-1-BG01-KA122-SCH-000013941

01.09.2021-31.08.2022 г.

Проектът е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

      Разработеният от училището проект "Цифрово училище" предостави възможност на 5 учители да бъдат обучени в Испания с цел подобряване качеството на обучението в реална и онлайн среда, разнообразяване на методите на преподаване и създаване на позитивна атмосфера в класните стаи. СУ "Вичо Грънчаров" използва възможностите на програмата Еразъм + за подкрепа на професионалното развитие на учителите. Кризата с COVID-19 хвърли светлина върху важността на цифровото образование за дигиталната трансформация, от която нашата организация се нуждае. В резултат на обучението учителите оптимизираха начина си на работа в класовете чрез използване на нови знания, идеи, разнообразни техники и материали, осигурени от организаторите, да се използва потенциалът на цифровите технологии за преподаване и обучение и да се развият цифрови умения за всички. Така те предизвикаха интереса на всички ученици, повиши се желанието им да учат и ги стимулираха да са активни участници и събеседници в дейностите. Подготвени бяха 5 открити уроци в онлайн среда или смесена среда. Учители разработиха и разпространиха уроци за ОРЕС и смесена среда чрез уеб сайта на проекта. Реализираха се дейности с разпространението на успешни практики чрез организираната онлайн конференция и  представителна изява. Направени бяха публикации в местни и регионални медии за работата по проекта.

Какво постигнахме с реализирането на проекта:

      Подготовката на учителите чрез обучение за работата в нови образователни среди за онлайн учене и преподаване; Повишаване на капацитета на учителския състав, като по-добре подготвен и обучен преподавател, уверен и готов да посрещне съвременните предизвикателства в обучението; Интегриране на резултатите от дейностите по мобилност в организацията: нашата организация като бенефициенти интегрира резултатите от внедрените дейности за мобилност, знания, придобити от учителите, за да се възползват организацията като цяло, нейният персонал и учащи; Чрез усвоените европейски обучителни похвати стимулирахме учениците към по-голям интерес, повече знания и умения за работа в онлайн среда; Повишиха се знанията на учителите и резултатите на учениците.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."