Vedtægter


§ 1 Selskabets navn er "Dansk Selskab for Affektive lidelser" (DSAL). Selskabet er et videnskabeligt selskab.


§ 2 Hjemsted for selskabet er Københavns Kommune, konkret Psykiatrisk Center, Rigshospitalet


§ 3 Selskabets formål er:

 • at styrke det kliniske arbejde vedr. diagnostik og behandling af affektive lidelser i Danmark
 • at fremme forskning indenfor affektive lidelser, herunder at inspirere og tiltrække yngre forskere inden for området
 • at fremme samarbejdet indenfor psykiatrisk forskning i affektive lidelser, nationalt og internationalt
 • at stimulere til øget ressourcetilførsel og samarbejde mellem specialklinikker for affektive lidelser i Danmark, idet Dansk Sammenslutning af Affektive Klinikker (DSAK) etableres under DSAL.
 • at initiere uddannelsesaktiviteter vedr. affektive lidelser


§ 4 Som medlemmer kan optages alle fysiske og myndige personer, der arbejder med emner, der dækkes af selskabets formål.Nye medlemmer optages ved betaling af kontingent. Bestyrelsen kan ekskludere et eller flere medlemmer. Eksklusion kræver ikke begrundelse.Medlemmerne er selv forpligtigede til at orientere bestyrelsen om adresseændring.


§ 5 Selskabet finansieres, dels ved sponsorater om hvilke bestyrelsen indgår kontrakt, samt ved indmeldelsesgebyrer blandt selskabets medlemmer. Endvidere modtager selskabet donationer fra offentlige eller private instanser/personer


§ 6 Selskabet kan indgå sponsoraftaler med private virksomheder eller andre. Alle arrangementer anmeldes til Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet (NSL). Ved sponsorering skal bestyrelsen sikre, at de sponsorerede aktiviteter er videnskabeligt uafhængige af sponsor. I forbindelse med eventuelle sponsoraftaler kan der, hvis sponsor ønsker det, hvert år i forbindelse med generalforsamlingen afholdes et gensidigt orienterende møde mellem medlemmer af bestyrelsen og repræsentanter for sponsorerne. Sponsor kan deltage som observatør ved selskabets aktiviteter, fraset bestyrelsesmøder og generalforsamling. Sponsors muligheder for deltagelse kan dog suspenderes af bestyrelsen, hvis særlige forhold taler herfor.


§ 7 Medlemmerne hæfter ikke personligt for selskabets eventuelle forpligtelser herunder for selskabets gæld.


§ 8 Medlemmerne har ikke ejendomsret til selskabets eventuelle ejendele eller midler.


§ 9 Regnskabsåret følger kalenderåret. 1. regnskabsår går fra stiftelsestidspunktet til den 31. december 2009.


§ 10 Indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen forud, for et år ad gangen.


§ 11 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender og er, når den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 12 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, i det tid og sted fastsættes ved foregående generalforsamling.Forslag om kandidater til eventuelle ledige bestyrelsesposter inklusive formandspost samt eventuelle forslag til dagsorden, skal være formanden i hænde senest 2 måneder forud for generalforsamlingen.Bestyrelsen orienterer medlemmerne om dagsorden, udsendt senest 10 dage forud for generalforsamlingen. Samtidigt udsendes skriftlig formandsberetning og revideret regnskab for forudgående kalenderår.


§ 13 Stemmeret har ethvert medlem af selskabet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 14 Generalforsamlingen træffer afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Stemmelighed gælder som forkastelse.Vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af de afgivne stemmer tilslutter sig forslaget for at være vedtaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 1/4 af de stemmeberettigede tilslutter sig forslag herom.


§ 15 Den ordinære generalforsamling skal have mindst følgende dagsorden:

 • Mødets åbning ved formanden eller næstformanden.
 • Godkendelse af dagsorden ved formanden eller næstformanden.
 • Valg af dirigent og valg af referent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Godkendelse af revideret regnskab.
 • Valg af formand.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr.
 • Behandling af skriftligt indkomne forslag.
 • Fastlæggelse af aktiviteter.
 • Fastsættelse af tid og sted for næstfølgende generalforsamling.
 • Eventuelt.


§ 16 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det påkrævet, når mindst 1/3 af medlemmerne ved motiveret dagsorden anmoder derom. I øvrigt gælder samme procedureregler som ved den ordinære generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at begæring derom er fremsat, og indkaldelse udsendes til de registrerede medlemmer senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.


§ 17 Til varetagelse af selskabets interesser mellem generalforsamlingerne vælges blandt selskabets medlemmer en bestyrelse, som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer.Generalforsamlingen kan endvidere vælge to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøder. Bestyrelsen arbejder for at fremme selskabets formål.


§ 18 Formanden vælges af generalforsamlingen for 3 år. Formanden kan genvælges én gang. En formand, siddende eller forhenværende, kan være medlem af bestyrelsen i i alt 9 år.


§ 19 Fraset formanden konstituerer bestyrelsen sig selv.


§ 20 Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 3 år. Medlemmer af bestyrelsen kan genvælges en gang. Sekretæren kan genvælges 2 gange. En sekretær, siddende eller forhenværende, kan være medlem af bestyrelsen i alt 9 år.Medlemmer af bestyrelsen, der ikke beklæder eller har beklædt formandsposten eller sekretærposten, kan være medlem af bestyrelsen i i alt 6 år. Generalforsamlingen kan undtagelsesvis dispensere fra ovennævnte.


§ 21 Efter at have været udtrådt af bestyrelsen i mindst 3 år, kan der igen opnås valg til bestyrelsen, formands og sekretærposten som beskrevet ovenfor.Generalforsamlingen kan undtagelsesvis dispensere for ovennævnte.Bestyrelsen konstituerer sig selv (fraset formandsposten) umiddelbart efterfølgende generalforsamlingen.


§ 22 Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde 1-2 gange årligt.


§ 23 Bestyrelsesmøde kan i øvrigt afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.


§ 24 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er til stede, herunder formanden eller næstformanden.


§ 25 Formanden (eller ved formandens forfald, næstformanden) leder møderne i bestyrelsen. Ved stemmelighed er formandens (eller ved formandens forfald, næstformandens) stemme udslagsgivende.Medlemmer af bestyrelsen, der eventuelt fratræder mellem 2 generalforsamlinger, erstattes ved næstkommende generalforsamling efter opstilling. Fratræder formanden i utide overtages formands af næstformanden indtil næstfølgende generalforsamling, hvor en ny formand vælges efter opstilling.


§ 26 Der laves referat af alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger hvoraf alle beslutninger fremgår. Referaterne indføres af sekretæren i selskabets protokol.


§ 27 Formanden leder selskabet i overensstemmelse med vedtægterne og bestyrelsens beslutninger, og fremlægger I generalforsamlingen bestyrelsens beretning over selskabets virke i det forløbne år, samt fremlægger bestyrelsen: forslag til aktiviteter i det kommende år.


§ 28 På den ordinære generalforsamling forelægger kassereren regnskabet for det forløbne år i kontrolleret og underskrevet stand til godkendelse. Endvidere fremlægges næste års budget.


§ 29 Selskabets kapital indsættes i selskabets navn på bank eller girokonto, hvor der maximalt må stå 400.000,- kr. til selskabets aktiviteter. Kasseren disponerer over ovennævnte konto. Bestyrelsen kan bemyndige en yderligere person, der kan disponere over kontoen, idet dispositionsretten dog er begrænset til at afholde nødvendige udgifter for selskabets daglige drift. Kapital, ud over de nævnte 400.000 kr., skal indsættes på særskilt bankkonto, hvoraf der kun kan hæves beløb med formandens og kassererens underskrift.


§ 30 Selskabet tegnes i den daglige drift af formanden alene. Ved byrdefulde dispositioner – herunder indgåelse af kontrakter og lignende - tegnes selskabet af den samlede bestyrelse i fællesskab.


§ 31 Selskabet anvender professionel ekstern revisor i forhold til regnskabet.


§ 32 Selskabet kan kun opløses ved en urafstemning blandt selskabets medlemmer. Der skal være et flertal på 4/5 af afgivne stemmer for at ophævelse er vedtaget.


§ 33 I tilfælde af selskabets opløsning, hvilket kræver en majoritet på mindst 4/5 af de ved en urafstemning afgivne stemmer efter behandling på generalforsamling, uddeles selskabets eventuelle midler - når gæld er betalt - efter generalforsamlingens beslutning til forskningsformål indenfor affektive lidelser efter relevant annoncering.


Søg på www.dsal.dk