สื่อเผยแพร่ความรู้

สื่อความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนภาคประชาชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือ ITA

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560

โดย หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กฏหมายต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จากเว็บไซต์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่

Admin Site : นางสาวสรวีย์ ธรรมสารวิญญู นักประชาสัมพันธ์

Editor : นายพงษ์ศักดิ์ สอดทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

เลขที่ 182 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044 119 807-9

website : http://www.brcc.ac.th