สื่อเผยแพร่ความรู้

สื่อความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนภาคประชาชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือ ITA

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560

โดย หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กฏหมายต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จากเว็บไซต์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ