วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

BURIRAM COMMUNITY COLLEGE

เลขที่ 182 หมู่ 1 ถนน บุรีรัมย์ - สตึก ตำบลบัวทอง 

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

FacebookYouTube

ระบบลงทะเรียนเรียนปรับปรุงใหม่ จะมีการใช้งานแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยและวิดีโอชุดนี้เป็นวิธีการลงทะเบียนเรียนในระบบบริการการศึกษาด้านงานทะเบียนวัดและประเมินผลการศึกษา Version 2022

สื่อเผยแพร่ความรู้

สื่อความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนภาคประชาชน

โดย  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือ ITA

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560

โดย  หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

กฏหมายต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จากเว็บไซต์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ