วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

BURIRAM COMMUNITY COLLEGE

เลขที่ 182 หมู่ 1 ถนน บุรีรัมย์ - สตึก ตำบลบัวทอง 

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

FacebookYouTube

ระบบลงทะเรียนเรียนปรับปรุงใหม่ จะมีการใช้งานแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยและวิดีโอชุดนี้เป็นวิธีการลงทะเบียนเรียนในระบบบริการการศึกษาด้านงานทะเบียนวัดและประเมินผลการศึกษา Version 2022