Wat is een Buurtinformatienetwerk (BIN)?

 • In het kader van een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid worden onveiligheid, criminaliteit en overlast benaderd vanuit een zo breed mogelijke context en in samenwerking met de diverse betrokken partners. Het doel is een veilige en leefbare woonomgeving te realiseren.

 • Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid waarin ook burgers een rol kunnen spelen.

 • Een buurtinformatienetwerk is een voorbeeld van een mogelijke samenwerking tussen de politiediensten en burgers binnen een bepaald grondgebied. Deze samenwerking is gestructureerd en heeft als doel informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt communicatieplan.

Wat zijn de doelstellingen van een BIN?

 • Het veiligheidsgevoel verhogen.

 • Het verbeteren van de sociale cohesie.

 • Het bewustzijn van het belang van criminaliteitspreventie vergroten.

 • Het voorkomen van criminaliteit en, in het kader van een integrale benadering van veiligheid, het doorgeven van informatie over brandbeveiliging en de preventie van CO-intoxicatie.

 • Een samenwerking tussen burger en politie bewerkstelligen op het gebied van informatie-uitwisseling.

Deze doelstellingen kunnen bereikt worden door:

 • Preventiemaatregelen aan te moedigen.

 • De burger zelf verantwoordelijkheid te laten opnemen in de veiligheidsproblematiek en de informatie-uitwisseling daarover.

 • De aangifte- en meldingsbereidheid bij de burgers te verhogen.


Wat is een BIN niet?

 • Een BIN is geen organisatie die patrouilles, interventies of politionele taken op zich neemt. De Wet op de private milities van 29 juli 1934 bepaalt welke handelingen er verboden zijn.

 • Een BIN mag geen partijpolitieke doelstellingen dienen.

 • Een BIN is ook geen structuur die de leden voorrechten verleent in hun contacten met de politiediensten.