นายอมรเทพ บุตรกตัญญู

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแหลม

ค่านิยมหลัก : ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ ทำงานเป็นทีม

รพ.บ้านแหลมกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หากท่านมีประวัติการสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกประวัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (Innovative Health Care) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/11/2565)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/10/2565)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (Innovative Health Care) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/09/2565)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 13/2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 (13/09/2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดสมาร์ท OPD 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/08/2565)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดสมาร์ท OPD จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/07/2565)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/06/2565)

ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในราชการโรงพยาบาลบ้านแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/02/2565)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในราชการโรงพยาบาลบ้านแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/02/2565)

ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/12/2564)

ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/11/2564)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/09/2564)

ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ โรงพยาบาลบ้านแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (02/03/2564)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง รายการ อาคารห้องน้ำโรงพยาบาลบ้านแหลม (04/02/2564)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ โรงพยาบาลบ้านแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผลการประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผลการประกวดราคา

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานงานธุรการ (21/11/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา (21/11/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจักจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด) (16/11/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา (11/11/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (09/11/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด)และเจ้าพนักงานธุรการ (03/10/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจักจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์และเจ้าพนักงานธุรการ (23/09/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์และเจ้าพนักงานธุรการ (16/09/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์และเจ้าพนักงานธุรการ (01/09/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (25/07/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (08/07/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (28/06/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (27/06/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (20/06/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา (07/06/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานบริการบริการ (26/05/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (19/05/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ (11/02/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (04/02/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ (25/01/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (12/01/2565)

สาระน่ารู้