โครงการพิเศษ

ระดับชั้นปฐมวัย

โครงการพิเศษ ระดับชั้นปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีโครงการพิเศษ เพื่อตอบรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนดังนี้