กลุ่มอำนวยการ

Administration Group


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 

อำนาจหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

    (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

    (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ

    (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร

    (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร

    (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

    (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

    (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ

    (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

    (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย